అక్క ముందా చెల్లి ముందా?

నేను ఎమెస్చీ మేత్స్ చేసాను. ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నాను. ఉద్యోగం వచ్చిందాకా ఊరికే కూర్చోటం ఎందుకని తలుపు మీద “మేత్స్ లో ట్యూషన్లు చెప్ప బడును అని ఓ కాయితం ముక్క మీద బోల్డ్ లెట్టర్స్ లో రాసి అంటించాను. మేత్స్ కి ఇంత డిమేండ్ ఉందని నేను కలలోకూడా ఊహించలేదు. పొద్దుటికల్లా ముగ్గురు పిల్లలు వచ్చారు. ఇద్దరు ‘మెట్రిక్ వాళ్ళు ఒక్కరు బి యెస్ సి ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుతున్నారు. అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ స్టూడెంట్లకు ఫీసు ఎంత చెప్పాలో తెలియ లేదు. ఒక ఐడియా తట్టింది. ఓక్కొక్కరిని పిలిచి విడివిడిగా “ మీరెంత ఇవ్వగలరు?’ అని అడిగాను. వచ్చిన బేరం ఎందుకు వొదులుకోవాలని వొప్పుకున్నాను.

వీళ్ళకు చెప్పటం మొదలు పెట్టాను. పదిరోజులలో నా పేరు ఆ కాలనీలో మారుమోగి పోయింది! ఓ పది మంది దాకా స్టూడెంట్లు వచ్చారు. తరవాత వచ్చిన వాళ్ళకు మర్కెట్ రేట్ కంటే ఓ యాభై తక్కువగా చెప్పాను. సంతోషంగా వచ్చారు. నేను చాలా బిజీ ఐపోయాను.
ఓ రోజు పొద్దుననే ఇద్దరమ్మాయిలు వచ్చారు. లంగా వోణీలో చూడటానికి చక్కగా ఉన్నరు. పదిహేడు పధెనిమిది వయసులో ఉంటారు. ‘సార్, ఇక్కడ లెక్కల టూషన్ చెప్పే సార్ ఉన్నారుట. ఏవరు సార్?’ అన్నది ఇద్దరిలో చిన్నది.
‘నేనే. చెప్పండి.’

‘సార్ మా యిద్దరికి లెక్కలలో టూషన్ కావాలి సార్’
‘చెప్తాను. నా ఫీసు ఐదు వందలు. రోజూఒక్క గంట చెప్తాను. మీరు ఏ క్లాసులో చదువుతున్నారు?’ పెద్ద అమ్మాయి ఫస్ట్ ఏర్ రెండోది ఇంటర్లో ఉన్నారు.
‘మేము అంత ఇచ్చుకోలేము సార్’
‘సరే మీరు ఏమి ఇచ్చుకోగలరు?’
వాళ్ళీద్దరు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నారు?
నేనేమైనా తప్పు మాట్లాడానా అని అనుమానం వేసింది.
ఆ ఇద్దరిలో చిన్నది ‘ సార్, మాఇద్దరికి కలిపి ఐదువందలు ఇవ్వగలము సార్. మీకు ఇంట్లో ఏదైనా పని చేసి తీర్చుకుంటాము సార్’
నాకు జాలేసింది. లోపలకు పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ గురించి అడిగాను.

వాళ్ళది పేద కుటుంబం. చదువు కోవలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పారు.
నాకు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూసి ‘ సరే మీరు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వండి. కాని సరిగా చదువుకోవాలి.’
‘థేంక్ యూ సార్’ అని టైం ఫిక్స్ చేసుకొని బైటికి వెళ్ళారు.
వాల్లు బైటికి వెల్లిన తర్వాత నేను తలుపు వేసి కిటికీ దగ్గర నుంచోని వాల్లను చూస్తున్నాను. వాల్లిద్దరు కొంచెం దూరం వెల్లి ఒకరి చేతిలో ఒకరు చప్పట్లు కొట్టుకొని “వీడిని విపి ని చేసాము’ అని నవ్వుకుంటున్నట్లు అనిపించింది. సరే చూద్దాము అనుకొని ఎలర్ట్ ఐయ్యాను.
నెక్స్ట్ రోజునుంచి రావడం మొదలు పెట్టారు. ఒకల్లకి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లైన్ చేస్తుంటే రెండోది నా గదిని సర్వే చెస్తు అటూ ఇటూ చూస్తుండేది.
‘ఏం చూస్తున్నావు?’ అని అదిగిటే ‘ఏమీ లేదు సార్. ఆలోచించుతున్నాను’ అనేది.

రెండు రోజూల తర్వాత నిజంగా వాల్ల గురించి తెలుసుకుందామని వీధిలొ కొంత మంది ని అడుగుతూ డిటైల్స్ కలేక్ట్ చేశాను. ఛదువుకుంటున్నది నిజమే. కాని అంత లేనివాళ్ళు కాదు. వాళ్ళ నాయన బిజినెస్స్ చేస్తాదు. వాళ్ళ అమ్మ ఉద్యొగం చేస్తుంది. సొంత ఇల్లు ఉండి. సరే వీళ్ళ పని పడామని నేను రెడీ అయ్యాను.
నెక్స్ట్ రోజు ఇద్దరూ వచ్చారు. ఒక అమ్మాయిని పంపించి రెండు గంతల తర్వాత రమ్మన్నాను. ఇద్దరూ మొహాలు చూచుకొని పెద్దమ్మాయిని కూర్చోమన్నాను. చిన్నది వెల్లి పోయింది. నెమ్మది గా మాటలలో పెట్టాను. దాని కళ్ళూ, ముక్కూ, వయసూ సొగసూ గురించి బాగా మెచ్చుకున్నాను. అసలు నీవొక్కదానివే వొచ్చినట్లైటే అసలు ఏమీ తీసుకునే వాడినే కాదు. ఇంత చక్కటి పిల్లదగ్గర డబ్బు తీసుకునేవాడినేకాదు. అందుట్లో కొంచెం పని కూడా చేసి పెడతానన్నారుగా’ అని ఒక బాణం విసిరాను. ‘ఒకపని చేద్దాము. నీవు మీచెల్లికి ఏమీ చెప్పవాకు. నీదగ్గర నేను ఏమీ తీసుకోను.’ అని షేక్ హేండ్ చెయ్యి ముందరికి చాపాను. అది కూడా చెయ్యి చాపి నా చేతిలో పెట్టింది. నేను నెమ్మదిగా ప్రెస్స్ చేసాను. ‘కానీ ఇది కాంఫిడెన్షల్ గా ఉంచు’ అన్నాను. అది సరేఅని తల ఊపింది. డీని పేరు సరళ. దీని చెల్లి పేరు దివ్య.

తర్వాత దివ్యతోకూడా అదే దైలాగ్ కొట్టాను. అదికూడా వెంటనే ఒప్పేసుకుంది. అప్పటినుంచీ ఇద్దరూ విడివిడిగా రావటం మొదలు పెట్టారు.
ఓరోజు సలరళతో ‘సరళా, నివ్వింత చక్కగా ఉంటావు కదా? నేకెవ్వరూ బాయ్ ఫ్రెడ్లు లేరా?’ అని అడిగా.
‘సార్, అబ్బాయిలు చాలా ట్రై చేస్తారు సార్. కాని నేనెవ్వరికీ చాన్స్ ఇవ్వను సార్’
‘సరే. ముందుగానేనె చెప్పావు. నేనే నిన్ను ఫ్రెండ్ గా ఉందామని అడుగుదా మనుకుంటున్నాను!’
‘మీరు వేరు సార్. మీరు హేండ్సం గా ఉంటారు. బాగా చదువుకున్నారు.మిమ్మల్ని ఎవరైనా వొద్దనరు సార్’ అంది.
‘నిజంగానా? ఐతే ఇవ్వాళ్టి నుంచీ మనిద్దరం ఫ్రెండ్స్ మి’ అని సరళ చెయ్యి పట్టుకొని లైట్గా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. సరళ ఏమీఅనలేదు. కొంచెం దగ్గరగా జరిగింది. నేను సరళ బుజం మీద చెయ్యి వేసాను. ఏమీ అనలేదు. నెమ్మదిగా దాని నడుం మీదికి చెయ్యి జాపి నడుం మీద నెమ్మది గా నొక్కాను. ఎమీ అనలేదు కాని దాని బుగ్గలు ఎర్రబడటం గమనించాను. సరేపిల్ల దారిలోకి వచ్చింది కదా అనుకొని తొందరపడితే అసలుకే మోసం రావచ్చని అక్కడితో ఆపేసాను. కొంచెం సేపు ఏవో ప్రాబ్లెంస్ సాల్వ్ చేసి వెళ్ళటానికి లేచింది. నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని చేతి మీద ముద్దు పెట్టుకొని. “స్వీట్ డ్రీంస్’ అన్నాను. అది తల వంచుకొని వెళ్ళి పోయింది.

కొంచెం సేపు తర్వాత దివ్య వొచ్చింది. దానితోకూడా అవే దైలాగ్లు వేసాను. అది సరళ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్. వెళ్ళబోయేముందు షేక్ హేండ్ ఇచ్చినప్పుడు వొదలకుండా దానిని దగ్గరకు లాక్కొని ‘ గుడ్నైట్ కిస్స్ ఇవ్వవా ?’ అంటూ దాని జవాబుకోసరం ఎదురు చూడకుండా దివ్య బుగ్గల మీద ఓ చక్కటి ముద్దు పెట్టాను.
‘దివ్యా, మనిద్దరం ఫ్రెండ్సని మీ అక్కకు చెప్పవాకు. అది ఇంట్లో చెప్తే కొంపలంటుకుంటై. కీప్ థిస్ ఒన్లీ టు యువర్ సెల్ఫ్’ అన్నాను. అది తల ఊపింది.
దివ్యా ని దగ్గరకు లాక్కొన్నప్పుడు అది దగ్గరగా వచ్చింది. దాని సళ్ళు నా చాతీ కి బాగా తగిలాయి. మంచి టైట్గా నే ఉన్నై. దివ్య, కొంచెం సిగ్గుతో తలకాయ దించుకొని ‘గుడ్నైట్ సార్’ అంటూ వెళ్ళిపోయింది.

అల్లా సరళతో, దివ్యతో రోజు రోజు ఎడ్వాన్స్ ఔతూ వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరికీ ఒకటే మాట చెప్పాను. ‘మనిద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ అనుకోవద్దు.నువ్వు నన్ను బాగా అర్ధం చేసుకోవాలి నాకు నువ్వు బాగా అర్ధం కావలి. అప్పుడే ప్రేమ. అప్పుడు ప్రేమిచుకుందాము!’ అని నా లైబిలిటీ ని లిమిట్ చేసుకున్నాను.
నేను ఓ రోజు లేప్ టాప్ లో ఓ బీ గ్రేడ్ ఇంగ్లీష్ సినిమా చూస్తున్నాను. సరళ వొచ్చి నా వెనక నిలబడి చూస్తున్నదన్న విషయం నేను కని పెట్టాను. కాని దానికి తెలియనివ్వలేదు. ఓ రెండునిమిషాల తర్వాత సడెంగా వెనక్కి తిరిగి ‘ఓ సరళా ఎంతసేపైంది వొచ్చి?’ అన్నాను.
‘ఇప్పుడే సాఋ అంటూ పుస్తకాలున్న చేత్తో కాళ్ళ మధ్య నొక్కుకోవటం చూసాను. లేప్ టాప్ మూసేసి
‘కొంచెం వాటర్ తెచ్చిపెట్టవా?’ అన్నాను.

అది లోపలికి పోయింది. దాని వెనకనే నేను లోపలికి వెల్లి దానిని వెనకనించి గట్టిగా కావలించుకున్నాను. ఒకచేత్తో దాని బుగ్గలను నావైపు తిప్పుకొని దాని బుగ్గలమీద, చెవుల కిందా ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ‘శరలా యూ లూక్ బ్యూటిఫుల్ ‘ అంటూ దానిని నావైపు తిప్పుకున్నాను. అదికూడా రెండుచేతులు నా వీపుమీద వేసుకొని గట్టిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసింది. నా మొడ్డ నా లుంగీలోనుంచి బైటపడటానికి తయారైంది. మా యిద్దరి కౌగలింపుకు నా మొడ్డ దాని పూకు మీద పొత్తి కడుపుమీద బాగా పొడుస్తున్నది. నేను దాని నడుమ్మీద నుంచి పట్టు వొదలకుండా ఒక చేత్తొ దాని సళ్ళమీద ప్రహారం మొదలుపెట్టా. అది బ్రహ్మాణ్డమైన రెస్పాన్సిచ్చింది. ఇద్దరి నోళ్ళూ అతుక్కు పోయాయి.
ఒక్క నిమిషం తర్వాత సరళ విడిపించుకొని
‘సార్ ఇప్పుడుకాదు సార్!’ అన్నది.

నేను కూడా తొందరెందుకని ‘సరే నీకెప్పుడు ఇష్టమైతే అప్పూడే డియర్!’ అంటూ ముద్దుపెట్టి బైటికి వచ్చాము. కొద్దిగ సేపు చదువుకొని వెళ్ళిపోయింది.
గంట తర్వాత దివ్య వొచ్చింది. ఇవ్వాళ బలేగా మేకప్ ఐ వచ్చింది. దాన్ని చూడగానే షేక్ హేండ్ ఇచ్చాను. అది నా చేతిలో చెయ్యి పెట్టగానే నెమ్మది గ నొక్కి నా మిడిల్ ఫింగర్తో దాని అరచెయ్యి మీద గీరాను. అది నా చేతిలో చెయ్యి అలానే ఉంచి ముసిముసి నవ్వుతో తల దించుకుంది. నేను దానిని దగ్గరకు లాక్కొని ఇవ్వాళ ఏమిటీ విసేషం ఇంత చక్కగా మేకప్ చేసుకొచ్చావు?
‘ఏమీలేదు సర్ ‘

‘కాదు ఇవ్వాళ ఏదో స్పెషల్ నీమనస్సులో ఉంది. ఏమిటి చెప్పు.’ అన్నాను.

‘ఏమీ లేదు సారు
అసలే సరళ నన్ను బాగా వేడెక్కించి వెళ్ళింది. నేను దానిని దగ్గరకు తీసుకుని నెమ్మదిగా కావలించుకొని ‘నిజం చెప్పు. లేకపోతే ముద్దు పెట్టుకుంటానూ అన్నాను.

దివ్య ఏమీ మాట్లాడలేదు. నేను దాని కావలింత ఇంకా గట్టిగా బిగించి, దాని గడ్డం పైకి లేపి చటుక్కని దాని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ‘ఇది నీవు చక్కగా మేకప్ చేసుకున్నందుకు బహుమతీ అన్నాను. అప్పటికే దాని కళ్ళు కొంచెం మత్తెక్కినై. నేను దానిన్ వదలకుండా మళ్ళీ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకొని నెమ్మదిగా నా నాలిక దాని నోట్లోకి తోసి దాని నాలికతో మెలేసాను. ఒకచెయ్యి దాని పెర్రల మీద వేసి నావైపు నొక్కుతూ రెండొచేత్తొ దాని సన్ను మీద నెమురుతూ కొంచెం కొంచెంగా ప్రెషర్ పెంచాను. అది కూడా సుపెర్గా రెస్పాన్స్ ఐ నా నోట్లో తన నాలిక తోసింది. దాని రెండుచేతులు నా నడుమును బిగించి పట్టుకున్నై.

లుంగీలో నా గురుడు ఫుల్ల్ ఫారం లోకి వచ్చి దాని లంగామీదనుంచే లోపలికి దూరిపోదామా అన్నంత ఆవేశంలోకి వచ్చేశాదు. అలానే ఇద్దరం అతుక్కుపోయి రెందు నిమిషాలు నుంచుండి పోయాం. అది ఇవ్వాళ బ్లౌజ్ లోపల ఏమీలేకుండా టాప్లెస్స్ గా వచ్చింది. నా మొదటి పిసుకుడుకే బాగా గట్టి పడ్డై. నా చెయ్యి నెమ్మది గా దాని బ్లౌజ్ లోకి దురింది. నాకు డైరెక్ట్గా దాని సల్లు తగిలేప్పటికి వెర్రెత్తి పోయింది. దివ్యాని ఇంకా గట్టిగా బిగించి దాని సల్లను మార్చి మార్చి పిసక సాగేను. ఇంక ఆగలేక దానిని వొదిలి బైట గది తలుపులు మూసి గడియ పెట్టి వచ్చాను. దివ్య రెడీగా ఉంది. దానిని మళ్ళీ కౌగలించుకొని నా గదిలోకి నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళాను. చటుక్కన దాని లంగా బొందు పట్టుకొని లాగేను. దాని లంగా చటుక్కని నేలమీద పడిపోయింది. అది ఇవ్వాళ పూర్తిగా దెంగించుకోటానికి రెడీగా వచ్చిందనిపించింది. లోపల చెడ్డీకూడ వేసుకోలేదు. బ్రా కూడ వేసుకోలేదు.

దాని దెమ్మను చూస్తే నాకు మతిపోయింది. దాని పూకుమీద కొంచెం కొంచెం జుట్టు ఉంది. చూడటాని కి చాలా బాగుంది. నా చెయ్యి దాని బొచ్చులోపెట్టి కొంచెం కెలికాను. అది కొంచెం సిగ్గు నటించి నన్ను మరీగట్టిగా కరుచుకు పోయింది. నా చెయ్యి దివ్య వెనకి తీసుకుపోయి, నా రింగ్ ఫింగర్ దాని పిర్రల కిందకుండా దాని పూకులో పెట్టాను. అప్పటికే భలే ఊట వచ్చింది. నా వేలంతా చాల తడి ఐయంది. ఆ తడి వేలితో దాని గొల్లిని నెమ్మదిగా వొత్తాను. అది మెలికలు తిరిగిపోయి నన్ను ఇంకా గట్టిగా కావలించుకుంది. నేను దాని రెవిక హుక్కులు విప్పి మొత్తం విప్పేసాను. ఇంకా పెరుగుతున్న బత్తాయిల లా ఉన్నై దాని సళ్ళు. తలని కొంచెం దించి దాని సల్లమీద ముద్దుపెడుతూ దాని ముచ్చికలని నాలికతో నాకుతూ సన్ను మొత్తం నోటిలోపలికి సక్ చేసి నాలికతో దాని ముచ్చికను రౌండ్ రౌండ్గా నాకుతుంటే అది ఇంక ఉండలేక తన చేత్తో నా లుంగీ లోపలనుంచి నా గురుడుని పట్టుకుంది.

ఒకచేత్తొ లుంగిలాగి పడేసింది. నేను దివ్యని ఎత్తుకొని మంచం మీద పడేసి నేను నుంచొనేదాని సల్లను నాక్ సాగేను. అది నన్ను పైకి లాకొంది. నేను మంచం మీద పడుకోంగానే అది నామీదికెక్కి ఎదురు దాడి మొదలు పెట్టింది. నా మీద పడుకొని దాని సల్లను నా రొమ్ముల మీద నొక్కుకుంటూ నా నోటిలో నోరుపెట్టి గట్టిగా సక్ చేయటం మొదలు పెట్టింది. కింద నా మొడ్డ లేచి లేచి దాని పూకు లోకి పోవటానికి దారి వెతుకుతున్నట్లున్నది.

దివ్య కొంచెం కిందికి జరిగి నా రొమ్ముల మీద ముచ్చికలను నాలికతో నాకుతూ ఒక చెయ్యి కిందికి తీసుకుపోయి నా మొడ్డని కొంచెం పైకీ కిందికీ ఆడించి నెమ్మదిగా గురి చూచుకొని తన పూకులోకి ఎంట్రీ ఇంచ్చింది. తనే నెమ్మది గా పైనుంచి నొక్కుకుంటూ నా మొడ్డని పూర్తిగా లోపలికి దోపేసుకుంది. దివ్య మొత్త నా మొత్త గాలాడకుండా అతుక్కు పోయినై. అలా నా మొడ్డని పూర్తిగా పూకు చివరంటా దించుకొని నన్ను గట్టిగా కరుచుకు పోయింది. ఓ అరనిమిషం అలా నొక్కుకొని ఇంక దెంగటం మోదలు పెట్టింది. ఓ నాలుగైదుసార్లు నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకి కిందికి తన పూకుని ఊపి ఇంక స్పీడ్ అందుకుండి. తలకాయను లెఫ్ట్ కీ రైట్ కీ తిప్పుకుంటూ యమ స్పీడ్ తో దంపుడు దెంగుడు మొదలు పెట్టింది.

దాని ఎగురుడికి దాని సళ్ళు పైకి కిందికీ కదులుతుంటే నా చేతులు రెండూ దని సళ్ళను బిగించి దగ్గరకు లాక్కొని నోట్ళొ పెట్టుకొని చీకటం మొదలు పెట్టాను. అలా ఓ పదిమిమిషాలు స్పీడ్గా దెంగి దెంగి మళ్ళి అతుక్కుపోయింది. రెందొ రౌండ్ లో కూడా ఓ ఐదారు నిమిషాలు దెంగి ‘సార్ నాకు ఐపోతున్నది సాఋ అంది. నాకు కూడా దివ్య పూకు కండరాలు సిగ్నల్ ఇచ్చినై. ఒకటే బిగింపు సడలింపు.

దానితో నాకు కూడ దగ్గర పడింది. ఇద్దరం ఒకేసారి కార్చుకున్నాము. దివ్య కార్చుకొని చెమతలోడ్చుకుంటూ నా మీద పడుకొని నా నోట్ళొ నోరుపెట్టి కమ్మగా జుర్రుకుంది. దియ పూకులోనుంచి మా ఇద్దరి రసాలు కలిసి బైటికి కారసాగాయి. నేను దివ్యను అలానే ఒడిసి పట్టుకొని లేచి నెమ్మది గా మంచం దిగి దాని పూకులోనుంచి నా మొడ్డ జారిపోకుండా దాని పిర్రలకిందచేతులు పెట్టి నెమ్మది గా బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళాను.

అది కూడా రెండుచేతులతో న మెడమీదనుంచి బిగించి దాని రెండుకాళ్ళు నా చుట్టూ పెనవేసి కోతి పిల్లా కరుచుకుంది. బాత్రూం లోకి చేరాక నేలమీద కాళ్ళు పెట్టి నుంచుంది. అప్పటికే నా తొడల మీద మా ఇద్దరి రసాలు కారినై. టేప్ విప్పి ఇద్దరం ఒకరిదొకరు కడుక్కున్నాము. బైటికి వచ్చి టవల్తో తుదుచుకుంటూ నేను” దివ్యా, ఇవ్వాళ నువ్వు నన్ను దెంగుదామనే ప్లాన్ లోనే వచ్చావు కదూ?’ అన్నా. అది తలదించుకొని ఔనన్నట్లు పైకి కిందికి చేసింది. నేను దానిని మళ్ళీ కౌగలించుకొని సళ్ళు పిసుకుతూ ‘కాని భలేగా దెంగావులే! నెనెప్పటికి మర్చిపోలేను.’ అని ముద్దు పెట్టుకున్నాను.

దివ్య ‘సార్ అక్కకి తెలియనివ్వద్దు. అప్పుడప్పుడు ఇలా కలుద్దామూ అన్నది. ‘కలుద్దాము కాదు దెంగుకుందాము అనూ అంటు మరోసారి దానిని ముద్దు పెట్టుకొని ఇద్దరం బట్టలేసుకొని బైటికి వచ్చాము. నేను దివ్య తో ‘దివ్యా, మీ అక్క కూడా ఇలా అప్పుడప్పుడు దెంగించుకుంటుందా?’ అని అడిగాను. “ట్రై చెయ్యండి సార్” అంది. అప్పుడు నా కర్ధమైంది. వీళ్ళిద్దరూ చదువు కోసరం కాదు, ఎంజాయ్ చేయటం కోసరం వచ్చరని.
ఇది ఎపిసోడ్ ఒకటి.

నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో సరళ అక్కటో దెంగుడు. మూడో ఎపిసోడ్లో ఇద్దరితొ కలిసి ఒక రోజంతా ఒకటే దెంగుడు.
కధ చదివిన తర్వాత మీకు కలిగిన భావాలు నా మైల్ కి పంపగలరు. అందరికి థేంక్స్.అక్క ముందా చెల్లి ముందా?

నేను ఎమెస్చీ మేత్స్ చేసాను. ఉద్యోగాల వేటలో ఉన్నాను. ఉద్యోగం వచ్చిందాకా ఊరికే కూర్చోటం ఎందుకని తలుపు మీద “మేత్స్ లో ట్యూషన్లు చెప్ప బడును అని ఓ కాయితం ముక్క మీద బోల్డ్ లెట్టర్స్ లో రాసి అంటించాను. మేత్స్ కి ఇంత డిమేండ్ ఉందని నేను కలలోకూడా ఊహించలేదు. పొద్దుటికల్లా ముగ్గురు పిల్లలు వచ్చారు. ఇద్దరు ‘మెట్రిక్ వాళ్ళు ఒక్కరు బి యెస్ సి ఫస్ట్ ఇయర్ లో చదువుతున్నారు. అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ స్టూడెంట్లకు ఫీసు ఎంత చెప్పాలో తెలియ లేదు. ఒక ఐడియా

తట్టింది. ఓక్కొక్కరిని పిలిచి విడివిడిగా “ మీరెంత ఇవ్వగలరు?’ అని అడిగాను. వచ్చిన బేరం ఎందుకు వొదులుకోవాలని వొప్పుకున్నాను.
వీళ్ళకు చెప్పటం మొదలు పెట్టాను. పదిరోజులలో నా పేరు ఆ కాలనీలో మారుమోగి పోయింది! ఓ పది మంది దాకా స్టూడెంట్లు వచ్చారు. తరవాత వచ్చిన వాళ్ళకు మర్కెట్ రేట్ కంటే ఓ యాభై తక్కువగా చెప్పాను. సంతోషంగా వచ్చారు. నేను చాలా బిజీ ఐపోయాను.
ఓ రోజు పొద్దుననే ఇద్దరమ్మాయిలు వచ్చారు. లంగా వోణీలో చూడటానికి చక్కగా ఉన్నరు. పదిహేడు పధెనిమిది వయసులో ఉంటారు. ‘సార్, ఇక్కడ లెక్కల టూషన్ చెప్పే సార్ ఉన్నారుట. ఏవరు సార్?’ అన్నది ఇద్దరిలో చిన్నది.
‘నేనే. చెప్పండి.’

‘సార్ మా యిద్దరికి లెక్కలలో టూషన్ కావాలి సార్’
‘చెప్తాను. నా ఫీసు ఐదు వందలు. రోజూఒక్క గంట చెప్తాను. మీరు ఏ క్లాసులో చదువుతున్నారు?’ పెద్ద అమ్మాయి ఫస్ట్ ఏర్ రెండోది ఇంటర్లో ఉన్నారు.
‘మేము అంత ఇచ్చుకోలేము సార్’
‘సరే మీరు ఏమి ఇచ్చుకోగలరు?’
వాళ్ళీద్దరు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నారు?
నేనేమైనా తప్పు మాట్లాడానా అని అనుమానం వేసింది.
ఆ ఇద్దరిలో చిన్నది ‘ సార్, మాఇద్దరికి కలిపి ఐదువందలు ఇవ్వగలము సార్. మీకు ఇంట్లో ఏదైనా పని చేసి తీర్చుకుంటాము సార్’
నాకు జాలేసింది. లోపలకు పిలిచి కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ గురించి అడిగాను.
వాళ్ళది పేద కుటుంబం. చదువు కోవలని ఇంట్రెస్ట్ ఉందని చెప్పారు.
నాకు వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ చూసి ‘ సరే మీరు ఇవ్వగలిగినంత ఇవ్వండి. కాని సరిగా చదువుకోవాలి.’
‘థేంక్ యూ సార్’ అని టైం ఫిక్స్ చేసుకొని బైటికి వెళ్ళారు.

వాల్లు బైటికి వెల్లిన తర్వాత నేను తలుపు వేసి కిటికీ దగ్గర నుంచోని వాల్లను చూస్తున్నాను. వాల్లిద్దరు కొంచెం దూరం వెల్లి ఒకరి చేతిలో ఒకరు చప్పట్లు కొట్టుకొని “వీడిని విపి ని చేసాము’ అని నవ్వుకుంటున్నట్లు అనిపించింది. సరే చూద్దాము అనుకొని ఎలర్ట్ ఐయ్యాను.
నెక్స్ట్ రోజునుంచి రావడం మొదలు పెట్టారు. ఒకల్లకి ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లైన్ చేస్తుంటే రెండోది నా గదిని సర్వే చెస్తు అటూ ఇటూ చూస్తుండేది.
‘ఏం చూస్తున్నావు?’ అని అదిగిటే ‘ఏమీ లేదు సార్. ఆలోచించుతున్నాను’ అనేది.

రెండు రోజూల తర్వాత నిజంగా వాల్ల గురించి తెలుసుకుందామని వీధిలొ కొంత మంది ని అడుగుతూ డిటైల్స్ కలేక్ట్ చేశాను. ఛదువుకుంటున్నది నిజమే. కాని అంత లేనివాళ్ళు కాదు. వాళ్ళ నాయన బిజినెస్స్ చేస్తాదు. వాళ్ళ అమ్మ ఉద్యొగం చేస్తుంది. సొంత ఇల్లు ఉండి. సరే వీళ్ళ పని పడామని నేను రెడీ అయ్యాను.

నెక్స్ట్ రోజు ఇద్దరూ వచ్చారు. ఒక అమ్మాయిని పంపించి రెండు గంతల తర్వాత రమ్మన్నాను. ఇద్దరూ మొహాలు చూచుకొని పెద్దమ్మాయిని కూర్చోమన్నాను. చిన్నది వెల్లి పోయింది. నెమ్మది గా మాటలలో పెట్టాను. దాని కళ్ళూ, ముక్కూ, వయసూ సొగసూ గురించి బాగా మెచ్చుకున్నాను. అసలు నీవొక్కదానివే వొచ్చినట్లైటే అసలు ఏమీ తీసుకునే వాడినే కాదు. ఇంత చక్కటి పిల్లదగ్గర డబ్బు తీసుకునేవాడినేకాదు. అందుట్లో కొంచెం పని కూడా చేసి పెడతానన్నారుగా’ అని ఒక బాణం విసిరాను. ‘ఒకపని చేద్దాము. నీవు మీచెల్లికి ఏమీ చెప్పవాకు. నీదగ్గర నేను ఏమీ తీసుకోను.’ అని షేక్ హేండ్ చెయ్యి ముందరికి చాపాను. అది కూడా చెయ్యి చాపి నా చేతిలో పెట్టింది. నేను నెమ్మదిగా ప్రెస్స్ చేసాను. ‘కానీ ఇది కాంఫిడెన్షల్ గా ఉంచు’ అన్నాను. అది సరేఅని తల ఊపింది. డీని పేరు సరళ. దీని చెల్లి పేరు దివ్య.

తర్వాత దివ్యతోకూడా అదే దైలాగ్ కొట్టాను. అదికూడా వెంటనే ఒప్పేసుకుంది. అప్పటినుంచీ ఇద్దరూ విడివిడిగా రావటం మొదలు పెట్టారు.
ఓరోజు సలరళతో ‘సరళా, నివ్వింత చక్కగా ఉంటావు కదా? నేకెవ్వరూ బాయ్ ఫ్రెడ్లు లేరా?’ అని అడిగా.
‘సార్, అబ్బాయిలు చాలా ట్రై చేస్తారు సార్. కాని నేనెవ్వరికీ చాన్స్ ఇవ్వను సార్’
‘సరే. ముందుగానేనె చెప్పావు. నేనే నిన్ను ఫ్రెండ్ గా ఉందామని అడుగుదా మనుకుంటున్నాను!’

‘మీరు వేరు సార్. మీరు హేండ్సం గా ఉంటారు. బాగా చదువుకున్నారు.మిమ్మల్ని ఎవరైనా వొద్దనరు సార్’ అంది.
‘నిజంగానా? ఐతే ఇవ్వాళ్టి నుంచీ మనిద్దరం ఫ్రెండ్స్ మి’ అని సరళ చెయ్యి పట్టుకొని లైట్గా ముద్దు పెట్టుకున్నాను. సరళ ఏమీఅనలేదు. కొంచెం దగ్గరగా జరిగింది. నేను సరళ బుజం మీద చెయ్యి వేసాను. ఏమీ అనలేదు. నెమ్మదిగా దాని నడుం మీదికి చెయ్యి జాపి నడుం మీద నెమ్మది గా నొక్కాను. ఎమీ అనలేదు కాని దాని బుగ్గలు ఎర్రబడటం గమనించాను. సరేపిల్ల దారిలోకి వచ్చింది కదా అనుకొని తొందరపడితే అసలుకే మోసం రావచ్చని అక్కడితో ఆపేసాను. కొంచెం సేపు ఏవో ప్రాబ్లెంస్ సాల్వ్ చేసి వెళ్ళటానికి లేచింది. నేను దాని చెయ్యి పట్టుకొని చేతి మీద ముద్దు పెట్టుకొని. “స్వీట్ డ్రీంస్’ అన్నాను. అది తల వంచుకొని వెళ్ళి పోయింది.

కొంచెం సేపు తర్వాత దివ్య వొచ్చింది. దానితోకూడా అవే దైలాగ్లు వేసాను. అది సరళ కంటే కొంచెం ఫాస్ట్. వెళ్ళబోయేముందు షేక్ హేండ్ ఇచ్చినప్పుడు వొదలకుండా దానిని దగ్గరకు లాక్కొని ‘ గుడ్నైట్ కిస్స్ ఇవ్వవా ?’ అంటూ దాని జవాబుకోసరం ఎదురు చూడకుండా దివ్య బుగ్గల మీద ఓ చక్కటి ముద్దు పెట్టాను.
‘దివ్యా, మనిద్దరం ఫ్రెండ్సని మీ అక్కకు చెప్పవాకు. అది ఇంట్లో చెప్తే కొంపలంటుకుంటై. కీప్ థిస్ ఒన్లీ టు యువర్ సెల్ఫ్’ అన్నాను. అది తల ఊపింది.

దివ్యా ని దగ్గరకు లాక్కొన్నప్పుడు అది దగ్గరగా వచ్చింది. దాని సళ్ళు నా చాతీ కి బాగా తగిలాయి. మంచి టైట్గా నే ఉన్నై. దివ్య, కొంచెం సిగ్గుతో తలకాయ దించుకొని ‘గుడ్నైట్ సార్’ అంటూ వెళ్ళిపోయింది.
అల్లా సరళతో, దివ్యతో రోజు రోజు ఎడ్వాన్స్ ఔతూ వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరికీ ఒకటే మాట చెప్పాను. ‘మనిద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ అనుకోవద్దు.నువ్వు నన్ను బాగా అర్ధం చేసుకోవాలి నాకు నువ్వు బాగా అర్ధం కావలి. అప్పుడే ప్రేమ. అప్పుడు ప్రేమిచుకుందాము!’ అని నా లైబిలిటీ ని లిమిట్ చేసుకున్నాను.
నేను ఓ రోజు లేప్ టాప్ లో ఓ బీ గ్రేడ్ ఇంగ్లీష్ సినిమా చూస్తున్నాను. సరళ వొచ్చి నా వెనక నిలబడి చూస్తున్నదన్న విషయం నేను కని పెట్టాను. కాని దానికి తెలియనివ్వలేదు. ఓ రెండునిమిషాల తర్వాత సడెంగా వెనక్కి తిరిగి ‘ఓ సరళా ఎంతసేపైంది వొచ్చి?’ అన్నాను.
‘ఇప్పుడే సాఋ అంటూ పుస్తకాలున్న చేత్తో కాళ్ళ మధ్య నొక్కుకోవటం చూసాను. లేప్ టాప్ మూసేసి
‘కొంచెం వాటర్ తెచ్చిపెట్టవా?’ అన్నాను.

అది లోపలికి పోయింది. దాని వెనకనే నేను లోపలికి వెల్లి దానిని వెనకనించి గట్టిగా కావలించుకున్నాను. ఒకచేత్తో దాని బుగ్గలను నావైపు తిప్పుకొని దాని బుగ్గలమీద, చెవుల కిందా ముద్దుపెట్టుకున్నాను. ‘శరలా యూ లూక్ బ్యూటిఫుల్ ‘ అంటూ దానిని నావైపు తిప్పుకున్నాను. అదికూడా రెండుచేతులు నా వీపుమీద వేసుకొని గట్టిగా కావలించుకొని లిప్లాక్ చేసింది. నా మొడ్డ నా లుంగీలోనుంచి బైటపడటానికి తయారైంది. మా యిద్దరి కౌగలింపుకు నా మొడ్డ దాని పూకు మీద పొత్తి కడుపుమీద బాగా పొడుస్తున్నది. నేను దాని నడుమ్మీద నుంచి పట్టు వొదలకుండా ఒక చేత్తొ దాని సళ్ళమీద ప్రహారం మొదలుపెట్టా. అది బ్రహ్మాణ్డమైన రెస్పాన్సిచ్చింది. ఇద్దరి నోళ్ళూ అతుక్కు పోయాయి.
ఒక్క నిమిషం తర్వాత సరళ విడిపించుకొని
‘సార్ ఇప్పుడుకాదు సార్!’ అన్నది.
నేను కూడా తొందరెందుకని ‘సరే నీకెప్పుడు ఇష్టమైతే అప్పూడే డియర్!’ అంటూ ముద్దుపెట్టి బైటికి వచ్చాము. కొద్దిగ సేపు చదువుకొని వెళ్ళిపోయింది.

గంట తర్వాత దివ్య వొచ్చింది. ఇవ్వాళ బలేగా మేకప్ ఐ వచ్చింది. దాన్ని చూడగానే షేక్ హేండ్ ఇచ్చాను. అది నా చేతిలో చెయ్యి పెట్టగానే నెమ్మది గ నొక్కి నా మిడిల్ ఫింగర్తో దాని అరచెయ్యి మీద గీరాను. అది నా చేతిలో చెయ్యి అలానే ఉంచి ముసిముసి నవ్వుతో తల దించుకుంది. నేను దానిని దగ్గరకు లాక్కొని ఇవ్వాళ ఏమిటీ విసేషం ఇంత చక్కగా మేకప్ చేసుకొచ్చావు?
‘ఏమీలేదు సాఋ
‘కాదు ఇవ్వాళ ఏదో స్పెషల్ నీమనస్సులో ఉంది. ఏమిటి చెప్పు.’ అన్నాను.
‘ఏమీ లేదు సాఋ
అసలే సరళ నన్ను బాగా వేడెక్కించి వెళ్ళింది. నేను దానిని దగ్గరకు తీసుకుని నెమ్మదిగా కావలించుకొని ‘నిజం చెప్పు. లేకపోతే ముద్దు పెట్టుకుంటానూ అన్నాను.

దివ్య ఏమీ మాట్లాడలేదు. నేను దాని కావలింత ఇంకా గట్టిగా బిగించి, దాని గడ్డం పైకి లేపి చటుక్కని దాని పెదాలమీద ముద్దు పెట్టుకున్నాను. ‘ఇది నీవు చక్కగా మేకప్ చేసుకున్నందుకు బహుమతీ అన్నాను. అప్పటికే దాని కళ్ళు కొంచెం మత్తెక్కినై. నేను దానిన్ వదలకుండా మళ్ళీ పెదాల మీద ముద్దు పెట్టుకొని నెమ్మదిగా నా నాలిక దాని నోట్లోకి తోసి దాని నాలికతో మెలేసాను.

ఒకచెయ్యి దాని పెర్రల మీద వేసి నావైపు నొక్కుతూ రెండొచేత్తొ దాని సన్ను మీద నెమురుతూ కొంచెం కొంచెంగా ప్రెషర్ పెంచాను. అది కూడా సుపెర్గా రెస్పాన్స్ ఐ నా నోట్లో తన నాలిక తోసినిద్. దాని రెండుచేతులు నా నడుమును బిగించి పట్టుకున్నై. లుంగీలో నా గురుడు ఫుల్ల్ ఫారం లోకి వచ్చి దాని లంగామీదనుంచే లోపలికి దూరిపోదామా అన్నంత ఆవేశంలోకి వచ్చేశాదు. అలానే ఇద్దరం అతుక్కుపోయి రెందు నిమిషాలు నుంచుండి పోయాం. అది ఇవ్వాళ బ్లౌజ్ లోపల ఏమీలేకుండా టాప్లెస్స్ గా వచ్చింది. నా మొదటి పిసుకుడుకే బాగా గట్టి పడ్డై.

నా చెయ్యి నెమ్మది గా దాని బ్లౌజ్ లోకి దురింది. నాకు డైరెక్ట్గా దాని సల్లు తగిలేప్పటికి వెర్రెత్తి పోయింది. దివ్యాని ఇంకా గట్టిగా బిగించి దాని సల్లను మార్చి మార్చి పిసక సాగేను. ఇంక ఆగలేక దానిని వొదిలి బైట గది తలుపులు మూసి గడియ పెట్టి వచ్చాను. దివ్య రెడీగా ఉంది. దానిని మళ్ళీ కౌగలించుకొని నా గదిలోకి నడిపించుకుంటూ తీసుకెళ్ళాను. చటుక్కన దాని లంగా బొందు పట్టుకొని లాగేను. దాని లంగా చటుక్కని నేలమీద పడిపోయింది. అది ఇవ్వాళ పూర్తిగా దెంగించుకోటానికి రెడీగా వచ్చిందనిపించింది. లోపల చెడ్డీకూడ వేసుకోలేదు. బ్రా కూడ వేసుకోలేదు. దాని దెమ్మను చూస్తే నాకు మతిపోయింది.

దాని పూకుమీద కొంచెం కొంచెం జుట్టు ఉంది. చూడతాని కి చాలా బాగుంది. నా చెయ్యి దాని బొచ్చులోపెట్టి కొంచెం కెలికాను. అది కొంచెం సిగ్గు నటించి నన్ను మరీగట్టిగా కరుచుకు పోయింది. నా చెయ్యి దివ్య వెనకి తీసుకుపోయి, నా రింగ్ ఫింగర్ దాని పిర్రల కిందకుండా దాని పూకుకో పెట్టాను. అప్పటికే భలే ఊట వచ్చింది. నా వేలంతా చాల తడి ఐయంది. ఆ తడి వేలితో దాని గొల్లిని నెమ్మదిగా వొత్తాను. అది మెలికలు తిరిగిపోయి నన్ను ఇంకా గట్టిగా కావలించుకుంది. నేను దాని రెవిక హుక్కులు విప్పి మొత్తం విప్పేసాను. ఇంకా పెరుగుతున్న బత్తాయిల లా ఉన్నై దాని సళ్ళు. తలని కొంచెం దించి దాని సల్లమీద ముద్దుపెడుతూ దాని ముచ్చికలని నాలికతో నాకుతూ సన్ను మొత్తం నోటిలోపలికి సక్ చేసి నాలికతో దాని ముచ్చికను రౌండ్ రౌండ్గా నాకుతుంటే అది ఇంక ఉండలేక తన చేత్తో నా లుంగీ లోపలనుంచి నా గురుడుని పట్టుకుంది.

ఒకచేత్తొ లుంగిలాగి పడేసింది. నేను దివ్యని ఎత్తుకొని మంచం మీద పడేసి నేను నుంచొనేదాని సల్లను నాక్ సాగేను. అది నన్ను పైకి లాకొంది. నేను మంచం మీద పడుకోంగానే అది నామీదికెక్కి ఎదురు దాడి మొదలు పెట్టింది. నా మీద పడుకొని దాని సల్లను నా రొమ్ముల మీద నొక్కుకుంటూ నా నోటిలో నోరుపెట్టి గట్టిగా సక్ చేయటం మొదలు పెట్టింది. కింద నా మొడ్డ లేచి లేచి దాని పూకు లోకి పోవటానికి దారి వెతుకుతున్నట్లున్నది. దివ్య కొంచెం కిందికి జరిగి నా రొమ్ముల మీద ముచ్చికలను నాలికతో నాకుతూ ఒక చెయ్యి కిందికి తీసుకుపోయి నా మొడ్డని కొంచెం పైకీ కిందికీ ఆడించి నెమ్మదిగా గురి చూచుకొని తన పూకులోకి ఎంట్రీ ఇంచ్చింది. తనే నెమ్మది గా పైనుంచి నొక్కుకుంటూ నా మొడ్డని పూర్తిగా లోపలికి దోపేసుకుంది. దివ్య మొత్త నా మొత్త గాలాడకుండా అతుక్కు పోయినై. అలా నా మొడ్డని పూర్తిగా పూకు చివరంటా దించుకొని నన్ను గట్టిగా కరుచుకు పోయింది.

ఓ అరనిమిషం అలా నొక్కుకొని ఇంక దెంగటం మోదలు పెట్టింది. ఓ నాలుగైదుసార్లు నెమ్మది నెమ్మదిగా పైకి కిందికి తన పూకుని ఊపి ఇంక స్పీడ్ అందుకుండి. తలకాయను లెఫ్ట్ కీ రైట్ కీ తిప్పుకుంటూ యమ స్పీడ్ తో దంపుడు దెంగుడు మొదలు పెట్టింది. దాని ఎగురుడికి దాని సళ్ళు పైకి కిందికీ కదులుతుంటే నా చేతులు రెండూ దని సళ్ళను బిగించి దగ్గరకు లాక్కొని నోట్ళొ పెట్టుకొని చీకటం మొదలు పెట్టాను. అలా ఓ పదిమిమిషాలు స్పీడ్గా దెంగి దెంగి మళ్ళి అతుక్కుపోయింది. రెందొ రౌండ్ లో కూడా ఓ ఐదారు నిమిషాలు దెంగి ‘సార్ నాకు ఐపోతున్నది సాఋ అంది. నాకు కూడా దివ్య పూకు కండరాలు సిగ్నల్ ఇచ్చినై. ఒకటే బిగింపు సడలింపు. దానితో నాకు కూడ దగ్గర పడింది. ఇద్దరం ఒకేసారి కార్చుకున్నాము.

దివ్య కార్చుకొని చెమతలోడ్చుకుంటూ నా మీద పడుకొని నా నోట్ళొ నోరుపెట్టి కమ్మగా జుర్రుకుంది. దియ పూకులోనుంచి మా ఇద్దరి రసాలు కలిసి బైటికి కారసాగాయి. నేను దివ్యను అలానే ఒడిసి పట్టుకొని లేచి నెమ్మది గా మంచం దిగి దాని పూకులోనుంచి నా మొడ్డ జారిపోకుండా దాని పిర్రలకిందచేతులు పెట్టి నెమ్మది గా బాత్రూంలోకి తీసుకెళ్ళాను. అది కూడా రెండుచేతులతో న మెడమీదనుంచి బిగించి దాని రెండుకాళ్ళు నా చుట్టూ పెనవేసి కోతి పిల్లా కరుచుకుంది. బాత్రూం లోకి చేరాక నేలమీద కాళ్ళు పెట్టి నుంచుంది. అప్పటికే నా తొడల మీద మా ఇద్దరి రసాలు కారినై. టేప్ విప్పి ఇద్దరం ఒకరిదొకరు కడుక్కున్నాము. బైటికి వచ్చి టవల్తో తుదుచుకుంటూ నేను” దివ్యా, ఇవ్వాళ నువ్వు నన్ను దెంగుదామనే ప్లాన్ లోనే వచ్చావు కదూ?’ అన్నా. అది తలదించుకొని ఔనన్నట్లు పైకి కిందికి చేసింది. నేను దానిని మళ్ళీ కౌగలించుకొని సళ్ళు పిసుకుతూ ‘కాని భలేగా దెంగావులే!

నెనెప్పటికి మర్చిపోలేను.’ అని ముద్దు పెట్టుకున్నాను. దివ్య ‘సార్ అక్కకి తెలియనివ్వద్దు. అప్పుడప్పుడు ఇలా కలుద్దామూ అన్నది. ‘కలుద్దాము కాదు దెంగుకుందాము అనూ అంటు మరోసారి దానిని ముద్దు పెట్టుకొని ఇద్దరం బట్టలేసుకొని బైటికి వచ్చాము. నేను దివ్య తో ‘దివ్యా, మీ అక్క కూడా ఇలా అప్పుడప్పుడు దెంగించుకుంటుందా?’ అని అడిగాను. “ట్రై చెయ్యండి సార్” అంది. అప్పుడు నా కర్ధమైంది. వీళ్ళిద్దరూ చదువు కోసరం కాదు, ఎంజాయ్ చేయటం కోసరం వచ్చరని. ఈది ఎపిసొడ్ ఒకటి.

నెక్స్ట్ ఎపిసొదె లో సరళ అక్కతో దెంగుడు. మూడో ఎపిసొదె లో అక్కా చెల్లి తొ కలిప్ ఇద్దరితో రోజంతా ఒకటే దెంగుడు
కధ చదివిన తర్వాత మీకు కలిగిన భావాన్ని నా మైల్ లొ షేర్ చేసుకోగలరు. థేంక్స్.
ణా మైల్ ఇద్ : రమిరెద్ది[email protected]రెదిఫ్ఫ్మైల్.చొం

Tagged in: