ఒక రాజ్యము లో విరసీంహ అనే రాజుకు ఒకతై కూతురు ఎంతో సౌందర్య రాశి ఎంతో అందమైన సళ్ళు నడుము ఎంతో రంజుగా వున్న పిరుదులు రంభ ఊర్వశి మేనక కూడ
సరితుగని అందం తనదీ ఒక రోజు తన తండ్రి యైన వీరసింహడుకి బయంకరమైన జబ్బు చేసింది ఎంతో మంది వైద్యులు వైద్యం చేసిన జబ్బు నయం కాలేదు చివరికి ఒక వైద్యుడు చూచి ఈ జబ్బు నయం కావాలంటే

మన రాజ్యము దాటిన తర్వాత బయంకరమైన ఒక అడవి వుంది ఆ అడవి లో ఒక రాకసుడు వున్నాడు ఆ రాకసుడు కి
ఏ జబ్బుకు అయిన నయం అయ్యే మంత్రము తెలుసు ఆ రాకసుడు దగ్గర కి వెళ్ళి ఈ జబ్బుకు మంత్రం తెలుసుకుని మహారాజు చేవిలో చేబితే ఈ జబ్బు నయం అవుతుంది అ రాకసుడు కంటికి మగవాళ్లు కనబడితే చంపి తినేవాడు ఆడవారు కనబడితే కోరిక తీరే వరకు దేంగేవాడు అయితే ఒక రోజు అడవిలో నుంచి ఒక ఋషి పోతుంటే అ రాకసుడు ఋషి నీ చంపబోయాడు అ ఋషి కీ కోపము వచ్చి
అ రాకసుడు కి శపించాడు

ని కుటుంబములలో వున్న వారందరు నశించి పోతారు నీవు ఏ ఆడవారిని కామంతో చూచిన ని అంగం పనిచేయదు అని శపించాడు అప్పుడు అ రాకసుడు ఋషి కాళ్ల మీద పడి శాపం వెనక్కి తీసుకోవాలని కోరుకున్నాడు అప్పుడు ఋషి నా శాపము వేనక్కి తీసుకొను నీకు ఒక వరం ఇస్తాను నీ దగ్గరకు వచ్చి నీ అంగం ఏ ఆడది పట్టుకుని ముద్దు పెడితే
అ ఆడది నీకు సొంతం ని అంగం పనిచేసి స్వర్గాన్ని చుస్తావు అని చెప్పి అ ఋషి
వేల్లిపోయాడు అ రాకసుడు కుటుంబము నశించి పోయింది అ రాకసుడు ఆడవాసన
లేక ఏ ఆడది దోరికీ తన అంగం పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకొంటే అ ఆడదాని వల్ల సంతానము పుట్టించాలని చూస్తున్నాడు
అని వైద్యుడు మంత్రి కి రాజకుమారికి చేప్పి

వేళిపోయాడు, అప్పుడు రాజకుమారి ఆ రాకసుడు దగ్గరకు వెళ్లి ఆ మంత్రం తెలుసుకుని వస్తాను అని మంత్రికి చెప్పి అడవిలోకి బయలుదేరింది అడవి మద్య లో
కి వేళ్లే సరికి ఒక గ్రుహా కనిపించింది ఇక చీకటి పడింది ఆ గుహ ద్వారమున నడుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్లింది ఆ రాకసుడు గురక పేటి నిద్ర పోతున్నాడు అప్పుడు అతని రాత్రి రాజకుమారి కూడా అంటారు గుహలో ఒక ములన నిద్ర పోయింది ఉదయం లేవగానే అ రాకసుడు గుహలో లేడు బయటికి వచ్చి చూసింది బయట అ రాకసుడు ఒక జంతువు పీంకుతీంటునాడు అప్పుడు రాజకుమారి ఆ రాకసుడు నీ చూసింది వాడు ఏంతో బలంగా
కండలు తిరిగి కోరమిసంతో నల్లగా భయంకరముగా వున్నాడు అప్పుడు ఆ రాకసుడుకీ ఆడవాసన తగిలి అటు ఇటు చూస్తున్నాడు రాజకుమారి ఆ రాకసుడు కంట పడింది ఆ రాకసుడు ఏంతో ఆనందంతో రాజకుమారి దగ్గరకు వచ్చి ఎవరు నివు అని అడిగాడు అప్పుడు రాజకుమారి నా తండ్రి కి జబ్బు చేసింది ఆ జబ్బు నయం కావటానికి నీ సహాయం కోసం
వచ్చాను అని చెప్పింది ఆ రాకసుడు భయంకరంగా నవుతు నాతో నీవు సంతానము కనాలి నేను ఎప్పుడు పిలిచిన
నీవు రావాలి నేను చెప్పినట్లు చేయాలి అని అన్నాడు రాజకుమారి ఒప్పుకుంది అయితే నా సుల్ల పట్టుకొని ముద్దుపెట్టుకొ అన్నాడు
రాజకుమారి రాకసుడు సుల్ల నీ పట్టుకొని నోట్లో పేట్టుకుంది ఆ రాకసుడు సుల్లా బలము పుంజుకుంది ఆ రాకసుడు సుల్లా మరింతగా పెరిగి ఆ సుల్లా చూట్టూ చిన్న చిన్న గుబ్బలు గా బయంకరంగా తయారైంది

ఆ రాకసుడు భయంకరంగా నవుతు రాజకుమారి తలను పట్టుకొని రాకసుడు సుల్లా ని మరింతగా రాజకుమారి నోట్లో గొంతు వరకు తోస్తు వేనక్కి తిస్తూ రాజకుమారి నోటిని ఆనందముతో గట్టిగా దేంగుతున్నాడు రాజకుమారి వాడి మడ్డ తాకిడి తట్టుకోలేక వాడిని వేనక్కి తోస్తుంది
ఆ రాకసుడు ఏమయింది అని అడిగాడు
నీవు నన్ను మేురుటుగా చేసై నేను నీతో సంతానము కనలేను అంది సరే రాజకుమారి
నీవు చేపినట్టే చేస్తాను అని అన్నాడు అప్పుడు రాజుకుమారి తన వస్త్రములను తీసివేసి ఆ రాకసుడు ముందు నగ్నంగా నిలబడింది రాకసుడు రాజుకుమారి నీ ఎత్తుకొని చేట్టు పొదలోని తీసికొని పోయి

రాజుకుమారి ని పోదలో పోడుకోపేట్టి రాజకుమారి రెండు కాళ్లు విడదీసి పుకు నాకుతు రెండు సళ్ళు పిసుకుతున్నాడు
వాడి బండ నాలుక పూకులో లోపలి వరకు తోస్తు సళ్ళు పిసుకుతూ అనుభవిస్తున్నాడు రాజకుమారి రాకసుడి తల పట్టుకొని పూకులోకి సుఖంతో నోక్కుతుంది వాడు పుకు నాకిన తర్వాత పైకి లేచి సళ్ళు నీ చికుతు రాజుకుమారి మేడ నాకుతు నోట్లో
నోరు పేటి చికి పూకులోకి వాడి సుళ్ళను తోసాడు పైకి లేచి సళ్ళు నీ గట్టిగా పిసుకుతూ పూకులోకి సుళ్ళను బలంగా తోస్తున్నాడు రాజుకుమారి గట్టిగా అరుస్తువుంది కోంచంసేపటికి నోప్పితగ్గి హ హ హ హ అని మూలుగుతూ రాకసుడి నోట్లో నోరు పేట్టి ముద్దు పెడుతుంది వాడు సుళ్ళను పుకు లోపలి వరకు నొక్కుతూ వేగముగా దేంగుతు ఆనందముతో అరుస్తూ

నవుతు రాజకుమారి నీ దేంగుతున్నడు కోంచంసేపటికి పూకులో వున్న సుళ్ళను తీసి రాజకుమారి పైకి లేపి వంగోపేట్టి గుద్ధను పిసుకుతూ పూకులోకి సుళ్ళను తోసాడు వాడి దేంగుడుకి గుద్ధపిర్రలు అదిరిపోతు సళ్ళను పిసుకుతూ వేగంగా ఎగిరి ఎగిరి దేంగుతున్నడు రాజుకుమారి నీ
కుక్కను దేంగినటు దేంగుతున్నడు రాజుకుమారి వాడి దేంగుడుకి అలవాటు పడి
సుఖంతో హ హ హ హ నన్ను ని ఇష్టము వచ్చినట్లు దేంగు నేను నీ సొంతం ని పిల్లలకు తల్లి ని చేసి నన్ను వివాహము చేసికొని నన్ను రోజు దేంగుకో విర నన్ను విడిచి పెట్టి పోకు ఎలా కావాలంటే అలా
దేంగు నా రాజ దేంగు తానే నీ పూకులో నా సుళ్ళ లంజముండ నువ్వు నా లంజవి నేను
నిన్ను వివాహము చేసికొను లంజ నేను ని పూకులో సుళ్ళ ఎప్పుడు పేట్టనో అప్పుడే నా
సొంతం చేసుకున్న నీ పూకులో నా సుళ్ళ తప్ప వేరేవాడి సుళ్ళ వేళిందో వాడిని నిన్ను
చంపేస్తా లేదు రాజ నా ముందు మన్మధుడు

వున్న నీకు తప్ప నా పుకు ఎవరికి ఇవను
ని సుళ్ళ నాకే సొంతం అనగానే రాకసుడు పిరుదులు గట్టిగా పిసుకుతూ పూకులోకి సుళ్ళను నోక్కి రాకసుడు వీర్యము పోశాడు
అది పూకులో నుంచి బయటకు కారిపోతుంది వీర్యముతో వున్న సుళ్ళను తీసి రాజకుమారి నోట్లోపడేటట్లు పెట్టడు రాకుమారితో సుళ్ళ మొత్తం నాకిన తరువాత విడిచిపెట్టాడు రాజకుమారి పైకి
లేచి పక్కనే ఉన్న సరస్సు లో స్నానముచేసి
వచ్చింది ఆ రాకసుడు రాజకుమారికి తినడానికి పళ్లు లేడీ మాంసము తీసుకువచ్చాడు రాజకుమారి కడుపు నింపుకొన తరువాత రాకసుడు రాజకుమారి

సళ్ళు ను పిసుకుతూ నోటిలోనికి సుళ్ళను
తోసాడు సుళ్ళను చికిన తరువాత పూకులో సుళ్ళ మొత్తం తోసి నోటిలో నోరు పెట్టి
సళ్ళని పిసుకుతూ వేగంగా దేంగుతున్నాడు
రాజకుమారి దేంగుడు సుఖంతో హ హ హ హ హ హ హ ములుగుతువుంది మరల వంగోపేట్టి చాలా సేపు దేంగి వీర్యన్ని పూకులో కార్చాడు ఇలా రాజకుమారి నీ
పగలు రాత్రి తేడా లేకుండా ముడు రోజుల పాటు దేంగాడు, ఆ రాకసుడు దగ్గర మంత్రం తెలుసుకుని తండ్రి ని కాపాడిన తరువాత మళ్లీ రాజకుమారి రాకసుడి దగ్గరకు వచ్చింది
ఆ రాకసుడు రాజకుమారిని ఇష్టము వచ్చినట్లు దేంగి వంద మంది సంతానము పుట్టారు రాజకుమారి రాకసుడి బార్యగా అడవి లోనే వుండి పోయింది