అది నేను కువైట్ కి వెళిన కొతలో నేను పనిచేస్తున సేట్ ఇంట్లో పనిపనిషి ఒక శ్రీలంకా ఆమే తన పేరు శిలా రంజాన్ పండుగకి పని ఎక్కువ ఉండటంవల్లా ఒక నెలకోసం తనని తీసుకొచారు తను నేను సరుకులకోసం మార్కేట్ కి తరచుగా వెళేవాళం ఒక రోజు తనేమందంటే రోజూ వెళుతునాంకదా మేడాంమ్ కి నెను చెపడం మేడః నికు ఫోన్ చెయడం అవసరమా ని నెంబరు ఇవు పనివునపుడలా చేస్తా వెళి సరుకులు తెచెయవచు అని చెపింది నాకూడా ఏదోలా అనిపించింది ఇంకా అపటినుంచి good morning లు good night లు చెపడం మొదలైయాయి అలా జరుగుతుండగా సడన్ గా ఒక రోజు నువంటే నాకు ఇష్టం అంది నేను ఎపుడుచెపుతావా అని చూస్తునా అనాను ఇంకా అపటినుంచి రోజూ స్నానానికి వెళినపుడలా మొబైల్ బాత్ రూమ్ లొకి తీసుకురావడం వీడీయొకాల్ చేయడం బటలనీ విపేయడం ముద్దులు పెటడం తన ఆడతనంలో వేళు పెటుకోవడం తన పూ ని వేళతో విడదీయడం అలా రోజూ నను ఊరించడం ఉక్కిరిబిక్కిరి చెసేయడం ఇలా జరుగుతుండగా

ఒక రోజు నేను ఉదయానే లేచి బాత్ రూమ్ కి వెళేను అప్పుడే సీలా హాలోకి వచింది చెపలేదుకదా నానే ఆ ఇంట్లో డ్రైవర్ని నాతో ఇంకొ కురాడు ఉండేవాడు తనపేరు రాము సేట్స్ కి ట్టీ అండ్ కాఫి కాయడం వాళకి అందించడం ఇలా రోజంతా పనేవుంటుంది నా కదలో కామెడి విలన్ ఇతనే ఇక పోతే అవి రంజంన్ రోజులు కదా పగలు నిద్రపోతారు రాత్రంతా మెలకువగా వుంటారు ఉదయం 5 గంటలకి తిని పడుకుంటారు ఆ ప్లేట్లు అవి తియడానికి హాలోకి వచింది నేను బాత్రూమ్ంకి హాలోనుంచేవెళాళి అపుడే తను నాకు ముద్దు పెటింది ఇంగ్లీష్ ముదు నేను కొంచెం అడ్వాన్స్ అవాలనుకునా తను భయపడింది ముద్దులు నొకుళతో సరిపెటుకునాం కాని తన అందం వర్ణాతీతం తెల్లని దేహ సౌందర్యం ఎర్రని తాట్టిపండ్లలాంటి సళ్ళు నడుస్తుంటే జానెడు కిందకి జానెడు పైకి ఊగుతు ఊరించే పిర్రలు వుందోలేదో అనిపించే నడుము గుండ్రంగా చూసేకెదేచూడాలనిపించేమొఖం ఇక బటలపైనే చేతులేసి నొకానేమొ దూదికి ఏమాత్రం తీసిపోదు మెతదనంలో తన ఒళు.