పల్లెటూరి కమతం palleturi kamatam – Part 21

వాడికి ఒల్లు అప్పచెప్పేసింది కమలమ్మ వాడేమో దొరికిన అవకాశాన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుని ఎక్కడలేని ఓపికని మొడ్డలోకి తెచుకుని మరీ దరువు వేస్తునాడు కాని కమలమ్మ మనసులో వేరే ఆలోచన మెదులుతుంది ఆ అలోచనవల్ల ఇక్కడ వీడు ఎంత పోటువేసినా కమలమ్మకి ఆనడం లేదు ఈలోపు వాడికి కూడా కారిపోయి కమలమ్మ మీద పడుకుండిపోయాడు. ఉమ్మ్ ఇంక లేవరా నీ బరువు మొయ్యలేక చస్తున్నాను అంటూ వాడిని పక్కకి తోసింది వాడుకూడ లేచి కడుక్కోవడనికి పోయాడు బయటకి వచ్చాకా సరే గాని పోలానికి ఎరువులు ఎవో కొట్టించాలి అన్నాడు రేపు కొట్టించాలి అంటే ఇవాళ పక్క ఊరిలో కొనుక్కునిరావలి కదరా మీ అయ్యని ఒకసారి రమ్మను దానిగురించి మాట్లాడాలి అంది కమలమ్మ. శ్రీను గాడు సరే కమల అన్నాడు ఒరేయ్య్ ఒల్లు ఎలా ఉంది అంది ఇదేంటి ఇందకడ మీరే అనమన్నారుగా అన్నాడు గులెక్కినప్పుడూ తొంబై అంటాం అందుకని తరవాత కూడా అలాగే పిలుస్తావా?? నేనేమన్నా నీ పెళ్ళాన్ని అనుకున్నావా?? అంది కోపంగా. అదికాదు అమ్మగారు అన్నాడు ఊమ్మ్ సరి సరి వెళ్ళి మీ అయ్యని పంపు అంది కోపంగా వాడు వెళ్ళిపోయాడు. కొంచెం సేపటికి రంగడు వచ్చాడు అమ్మగారూ రమ్మనారంట అన్నాడు ఏరా పోలానికి ఎరువులు కావాలి అన్నవ్ అలాగే ఊరుకున్నావ్ ఈ మద్య నీకు పని మీద శ్రద్ద తగ్గిందిరా అంది అయ్యోఓ అదేమి లేదమ్మగారు అన్నాడు పో పోయి ఆ ఎరువుల సంగతి చూడు అంది అమ్మగారు డబ్బులూ… అని నసిగాడూ వాడు ఊమ్మ్ లోపలికి రా అని వాడిని బెడ్ రూలోకి తీసుకుని వచ్చి భీరువాతెరిచింది అందులోనుండీ 500 రూపయల కట్ట తీసి ఎంత కావలి రా అంది ఏమో అమ్మ ఈమద్య రేటులు ఏవొ పెరిగాయి అంట అన్నాడు సరి సరి ఇదిగో ఇది తీసుకెళ్ళు సరిపోకపోతే అయ్యగారి పేరు చెప్పి కాతాలో రాసుకోమను అంటూ కట్ట మొత్తం ఇచ్చేసింది వాడికి వాడి చూపు ఇనపెట్టేలో ఉన్నా డబ్బు కట్టల్ మీదా ఆ కట్టల పక్క కుప్పగా పోసిన బగారు నగల మీద పడింది ఏరా ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావ్ అంది సాయింత్రం అయిపోయింది కదమ్మ ఇప్పుడూ వెళ్ళినా పొద్దుపోద్ది రేపు వెళదాం అనీ అన్నాడు ఏమి పర్లేదు ఇప్పుడూ వెళ్ళి తెచ్చెయ్ రేపు పొలంలో కొట్తిచెయ్యవచ్చు . రేపు కొనడనికిపోతే కొట్టించేది ఎప్పుడూ?? అంది సరే అమ్మ మీరు ఎలా అంటే అలా అన్నాడు రంగడు ఎద్దులబడికట్టుకుని పక్కూరుపోయి ఎరువులు కొనుకుని వచేసరికి రాత్రి 9 అయ్యింది వాడు వచ్చేసరికి కమలమ్మ నీటిగా స్తానం చేసి పల్చటి ఆకుపచ్చరంగు చీర కట్టుకుని మెడలో మామిడిపించెల హారం ఆరు పేట్ల చంద్రహరల గొలుసు మెడకి రెండు వరుసల రాళ్ల నెక్లెస్ చెవులకి జూకాలు చెవ్వునుండీ వెనకకి గొలుసులు రెండు జబ్బలకి అరవంకీలు చేతికి రాళ్ళ గాజులు నడానికి జాలర్లతో వేలాడే వడ్డాణం పెట్టుకుని ఉంది రంగడు వచ్చి అమ్మగారూ అన్నాడు ఇంటిలోనుండీ బయటకి వస్తున్న కమలమ్మని కళ్ళార్పకుండా చూస్తూ ఉండీపోయాడు రతీ దేవి చెల్లి లా కనిపిస్తుంది వాడికంటికి కమలమ్మ వాడు తననే చూస్తూ ఉండిపోవడం చూసి ఏరా ఇంతసేపు పట్టింది అంది దూరం కదమ్మ అన్నాడు సర్లే పొద్దుపోయింది ఆ సావిడిలోకి బండిపెట్టేయ్ రేపు చూసుకోవచ్చు అంది. సరే అని అక్కడ బండి పెట్టేసి లోనికి వచ్చాడు ఇంక వెళతాను అని చెప్పడానికి.

మీ అయ్యగారు పట్నానికి పోయారు ఈ రాత్రికి ఇక్కడే తోడుగా పడుకో అంది సరే అమ్మ అన్నాడు వాడు వాడు తనమీద నుండీ చూపు తిపుకోలేకపోవడం చూసి చాలా గర్వంగా ఉంది కమలమ్మకి. కాళ్ళు కడుకుని రా బువ్వ తింధువ్ గాని అంది సరే అని కడుకుని వచ్చాడు కమలమ్మ గిన్నెలు తేవడం చూసి అదేంటమ్మగారు మీరు తెస్తున్నారు అన్నాడు అందరూ వెళ్ళిపోయారు రా నువ్వు నేనే ఉన్నాది ఇంటిలో అంది మీరు కూర్చోడమ్మ నేను తెస్తాను అన్నాడు పర్లేదు లేరా ఈమాత్రనికే అరిగిపోతానా ఏంటి?? అంది నవ్వుతూ అవునమ్మ మీ సుకుమారం ఐన చేతులు కందిపోతాయమ్మ అన్నాడు అబ్బోఓ ఇదెప్పటినుండీరోఓయ్య్ అంది నిజమే కదమ్మ మీరు ఎంత సుకుమారంగా ఉంటారు అన్నాడు ఏంటిరోఓయ్య్ చూపు నా మీద పడింది అంది అబ్బేఏ మీరెక్కడా నేనెక్కడ అన్నాడు ఇద్దరం ఇక్కడే అంది కమలమ్మ. మీరు దొరసాని అమ్మగారు నేను కూలోడిని ఇద్దరం ఇక్కడే అంటారేంటి అమ్మగారూ అన్నాడు సరే సరే ఇంక కూర్చో నీకు వడ్డించి నేను పెట్టుకుంటా అంది మీరు ఇంకా బోజనం చెయ్యలేదా అమ్మగారు అన్నాడు లేదురా నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నా అంది అయ్యోఓ నాకోసం ఎదుకండి అన్నాడు నువ్వు ఎలాగో తినాలి కదరా నీతో కలిసి తిందాంలే అని కూర్చున్నా అంది. సరే అమ్మగారు నేను పెట్టుకుంటా ఇలగివ్వండి అంటు గిన్నే తీసుకోబోతుంటే అదేమి కుదరదు ఈరోజు నేనే నీకు వడ్డిస్తా అంది అమ్మగారూ అన్నాడు అయ్యోమయ్యంగా నువ్వు నోరుమూసుకుని కూర్చో అని గదిమింది వాడు కింద కూర్చున్నాడు కమలమ్మ వాడికి అన్నం వడ్డించి కూర గిన్నే ఒకచేతితో పట్టుకుని ఇంకో చేతితో గరిటతో వడిస్తుంటే పైట జారి పోయింది కమలమ్మ మెడలో ఉన్నా మామిడి పిందెల హారం చద్రహల మద్య నుండీ అసలే లోనెక జాకీటు లో నుండీ కమలమ్మ బంగారు కలశాలు సగం వరకూ వాడికి దరిశనం ఇచ్చాయి వాడు గుటకలు మించుగూ అలాగే చూస్తూ ఉండిపోయాడు వాడి చూపు కమలమ్మకి ఎక్కడో గుచుకుంది ఏంటిరా ఏప్పుడూ చూడనివి చూస్తున్నట్టు తినేసేలా అలా చూస్తున్నావ్ అంది వాడు తల ఒంచుకున్నాడు నేను అడిగినదానికి సందానం చెప్పలేదు అంది వాడు మాట్లాడలేదు నిన్నే రా అడిగేది అంది అదీ అదీ… అన్నాడు ఏంటిరా అలా చూస్తున్నవ్ అంటున్నా అంది. మళ్ళి ఏమిలేదమ్మగారూ అన్నాడు. (ఇంకా ఉంది) palleturi kamatam new mature telugu sex stories part-21

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.