నాది చిన్న కుటుంబం నేను అమ్మ అక్క చెల్లి నానా లేడు నా వయసు 25 అమ్మ age 44,అక్క age 26 చెలి age 22
అమ్మ (నాగి) వేయడం లేదు అక్క(లక్ష్మి బ్ర సైజ్ 56-53-58 చెల్లి (సుధ బ్ర సైజ్ 28-32-27
నా పేరు సాయి,
చాలా కోరికలు నాకూ ఎపుడు నుంచి 14 ఏజ్ నుంచి నాకూ సెక్స్ ఫీలింగ్ అతి ఎల్ వచ్చి అంటే నేను ఎప్పుడూ అమ్మా కానీ అక్క ఎపుడు ఈవ్ ఆయన నా ముద్దు బట్టలు వేసుకుని వల్లే అలా అలా నేను ఒకటే మాకు bath room లేదు బయట చేస్తారు.
అలా నాకూ 9 age దాక మాటల రావు 10 నుంచి వచ్చే నాకూ అమ్మ పాలు తాగుత
అక్క నేను పాడు కోనేవల్ల అక్క రోములు నోకా వాడిని ఆగు లైట్ ఆఫ్ చేస్తా అలా అలా అలా రోజూ గట్టిగా నోకావాడిని గట్టిగ గట్టిగా కేకలు వేసింది నేను ఏమో నోటా గుడ్ పెట్టినా,ఎర గా వచ్చే. Enka ఉంది కామెయిల్ id akkaamma111@gmail.com