ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

ప్రమోషన్ కోసం

43   Articles
43

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 55

26 Min Read

“మెల్లిగా ప్లీస్”అన్నది జయ కళ్ళుమూసుకొనే.సుబ్బు,రవి చూస్తుండగా జయలోకి స్మూత్ గా ప్రవేశించాను నిండుగా.వెన్నలో దిగిన కత్తి లా సమ్మగా లోపలికి బయటికి కదులుతున్న…

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 54

22 Min Read

“వీది స్నేహితులు వీడిని గుర్రము అని పిలుస్తారమ్మా,వీడిది పెద్దదని కాబోలు”అన్నది సుబ్బు గర్వముగా.వాడికి మెల్లిగా నిక్కుతోంది. జయ తన రెండు వేళ్ళతో దానిని…

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 53

21 Min Read

వెనకనుంచి సుబ్బు పిర్రలు తడుముతూ.”నా భయమదికాదు బాబూ,రేపు వూరెళ్ళినాక మళ్ళీ మళ్ళీ కావాలనిపిస్తుందేమో వాడికి”అన్నది.”నెలకొకసారి ఇక్కడికి పంపించు,వేడి దింపుకొని వెళ్ళిపోతాడు”అన్నాను నవ్వుతూ.”నెలకొకసారి కలిగే…