ప్రమోషన్ కోసం

ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 17

సీత నా ముందు మోకాళ్ళ మీద కూర్చుంది.నేను మంచపు అంచుకి నా పిర్రలని జరిపి సీతకి అనువుగా కూర్చున్నాను,జయ ని కిస్ చేస్తూనే.సీత నా లుంగీ ఫ్లాప్స్ ని విడతీసింది.నాది అప్పటికే నిగడ తన్ని… Read More »ప్రమోషన్ కోసం Promotion Kosam 17