Home » Girls High School » గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 41

గర్ల్స్ హైస్కూల్ – girls high school 41

మర్నాడు వాణీకి నిజంగానే జ్వరం రావడంతో స్కూలుకు వెళ్ళలేకపోయింది.
అరోజు శిరీష్ లేబ్లో కూర్చునివున్నాడు. సాధారణంగా సోమవారాలు రీసెస్ ముందు తనకు two hours ‘ప్రాక్టికల్’
సెషన్ ఉంటుంది. కానీ ఆ క్లాస్ వాళ్ళకి వేరే వర్క్ ఇచ్చి దీప్తిని తన దగ్గరకు రమ్మన్నాడు… లేబ్లోకి!
ఎప్పట్లాగే అతను ఆ అల్మరాల వెనకున్న కుర్చీలో కూర్చొనివున్నాడు.
దీప్తి: స్..స్సార్… పిలిచారట!
దీప్తీకి భయంతో గొంతంతా పిడచగట్టుకుపోతోంది.
శిరీష్ సీరియస్*గా వున్నట్టుగా యాక్ట్ చేస్తూ, “హా… ఔను!” అన్నాడు.
“ఎఁ…ఎందుకు స్సార్!”
“నీకు తెలీదా…?”
దీప్తి సన్నగా వణుకుతూ నేల చూపులు చూస్తోంది.
శిరీష్ ఆమెను చూసి ఓసారి నవ్వి –
” ఆ… నిన్న నా రూమ్*లో మీరేం చేస్తున్నారు?” అన్నాడు సీరియస్ టోన్ లో.
“అదీ… స్..స్సార్-“
“అదే… ఏఁ చేస్తున్నావు నువ్వు… వాణీతో!”
“స్సారీ సార్… ఇకముందు ఎప్పుడూ అలా చెయ్యను.”
“ఎందుకు చెయ్యవ్…?”
దీప్తీ ఏం మాట్లాడలేదు. తన కనుబొమ్మలు ముడిపడ్డాయి.
“ఏఁ… వినబడ్డం లేదా!”
“ఆఁ… ఎందుకంటే… ఎందుకంటే…అది చాలా తప్పు… ఆఁ… అలా చేయడం-“
“ఎలా చేయడం?”
దీప్తీ మళ్ళీ మౌనంగా ఉండిపోయింది.
“చూడూ… నువ్విలా సమాధానం చెప్పకుండా ఉన్నావంటే మాత్రం మీ అమ్మానాన్నల్ని పిలిపించాల్సివుంటుంది… ఆ తర్వాత వాళ్ళే తేలుస్తారు, నువ్వీ స్కూల్లో ఉండాలో, వద్దో… ఏమంటావ్!”
“స్సార్!” అంది దీప్తీ కంపిస్తూ…
“ఏంటి ‘స్సార్’?”
“చ్-చెప్తాన్సార్!” అంది తలెత్తుతూ…
“HMmm… చెప్పు.”
“ఎ-ఏం చెప్పాలి, స్సార్?”
“ఇందాకేదో ‘తప్పు’ అన్నావ్ కదా… ఏంటది?”
“మ్-మేము అక్కడ చేస్తున్నది తప్పు… స్సార్”
“ఏం చేస్తున్నారు…?”
“సార్… మేమిద్దరం ఆడుకుంటున్నాం!”
“ఓహో… ఆడుకుంటున్నారా…!” అన్నాడు వ్యంగ్యంగా.
దీప్తీ చప్పున తలదించుకుంది.
“ఎవరు నేర్పించారు నీకా ఆటని?”
“అదీ… సరిత వాళ్ళ అన్నయ్య నేర్పించాడు. అతను సర్పంచుగారి మనవడు.”
“సరితా… అంటే మీనాక్షి దేవిగారి అమ్మాయేనా?”
“అవును, స్సార్!”
“Hmmm… అయితే వెళ్ళి ఆ సరితని తీసుకురా…!”
దీప్తీ వెళ్ళింది.

★★★

కాసేపటి తర్వాత దీప్తీ, సరిత ఇద్దరూ శిరీష్ ముందు నిలబడివున్నారు.
“సరితా… మీ అన్నయ్య దీప్తికి ఏదో ఆటని నేర్పించాడంట… అదేంటో తెలుసుకోవాలని నీకు లేదా!”
సరిత నేలచూపులు చూస్తోంది. రాజేష్ అమ్మాయిలకి ఏ ఆటని నేర్పుతాడో తనకు బాగా తెలుసు…
దీప్తీ వెంటనే, “సార్… సరితకి కూడా ఈ ఆటని నేర్పించానని నిన్న రాజేష్ నాతో చెప్పాడు,” అని చెప్పింది. మనం ఇరుక్కున్నాక పక్కవాళ్ళని కూడా ఇరికించాలనుకోవడం మానవ సహజం.
కానీ, సరిత ‘ఇరుక్కుపోయానే’ అన్న భయం లేదు… అయినా కాకిపిల్లకి మళ్ళీ ఒకరు నల్లరంగు పులమాలా చెప్పండి! కానీ
శిరీష్, “అయితే, ఇప్పుడు మీ ఇద్దరినీ ఈ స్కూల్ నుంచి పంపించేయాలనమాట!” అనగానే సరిత తనేదో ఆ ఆటని ఆడుతూ శిరీష్ కి అడ్డంగా దొరికిపోయినట్టుగా ముఖం పెట్టి, “స్..సోరీ సార్! న్..నేను మళ్ళీ అలా చెయ్యను!” అంది వణికిపోతూ…
శిరీష్ సరితను ఓ క్షణంపాటు చూసి, “నువ్వు బయటకు వెళ్ళి నిల్చో! నిన్ను మళ్ళీ పిలుస్తాను,” అన్నాడు.
సరిత వెళ్ళిపోయాక దీప్తితో, “hmmm… ఇప్పుడు చెప్పు. అఁ… వాడు నీకేం చేసాడు?”
“సార్… తను ముందు వీటిని నొక్కాడు…” అంది తన వక్షోజాల్ని చూపిస్తూ.
“వేటిని.? పేరు తెలీదా?”
దీప్తీ తలదించుకుని, “త్..తెలుస్సార్!” అంది మెల్లగా.
“అయితే చెప్పు.”
“మ్… నా స్త-నా-లు”
సార్ ముందు వాటి పేరును పలకడం తనకు ఏదోలా అనిపించింది.
“ఏంచేసాడు… వాటిని?”
“తను నా స్త-నాలను నొక్కాడు… సార్!”
‘సార్ తనని ఇలాంటి ప్రశ్నలను ఎందుకడుగుతున్నారు!’ అనిపించింది దీప్తికి.
“ఎలా?”
దీప్తీ తన చేతుల్ని మెల్లగా తన స్తనాలమీదకు తెచ్చుకొని ఓసారి నొక్కుకుంది… కానీ తనకు ఏమీ అనిపించలేదు.
“అలాగే నొక్కాడా లేక నీ డ్రెస్ లోపల చెయ్యివేసి కూడా నొక్కాడా?”
దీప్తీ షాకయ్యింది… సార్ కి ఎలా తెలుసు రాజేష్ అలాగే చేసాడని???
తన సార్ ఈ ఆటలో ఛాంపియన్ అని ఆమెకు తెలీదు పాపం!
“హఁ.. అ-వును స్సర్… లోపల కూ-డా చేసాడు.”
“ఎలా…?”
దీప్తీ ముఖం ఎర్రబడుతూవుంది… వణుకుతున్న తన చేతిని డ్రెస్ లోపలికి తీసుకెళ్ళి తన నగ్న స్తనాలను పట్టుకుంది… దాంతో ఆమె డ్రెస్ పైకి లేచిపోయి పొట్టభాగం అతనికి కనబడసాగింది.
“హ్మ్.. తర్వాత…”
దీప్తీ మనసులో ‘సార్ జరిగింది మొత్తం అడుగుతున్నారు… ఏం చెయ్యాలి?!’ అనుకుంది .
“తర్వాత… వీటిని… చ్..చీకాడు,” అంది స్తనాల్ని చూపిస్తూ.
“ఏఁ… వాటి పేరు మర్చిపోయావా!”
“న్..నా… స్త-నా-ల-ను… చీకాడు.” అంది.
“ఎలా…!” అన్నాడు మళ్ళీ
‘ఎలా… అంటే..!!! ఎలా చీకాడో తనెలా చూపించగలదు??? తన నోరు తన ఛాతీవరకు వెళ్ళదుగా…’ మళ్ళీ శిరీష్ ఏమంటాడో అని భయంతో మెల్లగా తన డ్రెస్ తీసేసి తన స్తన ద్వయాన్ని రెండు చేతులతో పైకి లాగి మెడని వంచి నోటితో పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించింది…
శిరీష్ దీప్తి స్తనాలను చూస్తూ ఇలా అనుకున్నాడు.
“ఆహా… ఏమున్నాయి.! వాణీ స్తనాలకంటే కాస్త పెద్దవి.
తన నిప్పల్స్ అచ్చం దానిమ్మ గింజల్లా వున్నాయి. నిజంగా అదిరిపోయాయి… దీప్తీ తను ఊహించిన విధంగానే చేస్తువుంది…’
అని దీప్తీ అవస్థని చూసి నవ్వుకుంటూ, “మ్… వాటిని చీకూ!” అన్నాడు.
దీప్తీ గట్టిగా వూపిరితీసుకుంటూ, “నాఁకు అందడం లేదు, సార్!” అంది.
“అయితే… నన్ను చేయమంటావా..?” అని శిరీష్ అడగ్గాన్నే దీప్తీకి ఒళ్ళంతా సర్రున కరెంట్ పాసైనట్టనిపించింది… తొడల మధ్య తడి మొదలైంది… సైలెంటుగా నిలబడిపోయింది.
“బయట సరితా వుందిగా… తనని పిలూ!” అన్నాడు శిరీష్. “అలాగే… వచ్చేడప్పుడు తలుపు గడియపెట్టి రండి!”
దీప్తీ తన బట్టలను వేసుకుని బయటకు వెళ్ళి సరితని పిల్చుకొచ్చింది.
శిరీష్: వాళ్ళ అన్నయ్య నీకు ఎలా చేసాడో చెప్పి తనని కూడా అలా చెయ్యమని చెప్పు దీప్తి!
“సరితా! రాజేష్ నా స్తనాలను తన నోట్లో పెట్టుకుని చీకాడు… ఇప్పుడు నువ్వు చెయ్… సార్ ముందు.!”
సార్ ముందే చెప్పాక ఇక సరితతో చెప్పడానికి సిగ్గెందుకు.! చెప్తూనే తన బట్టల్ని కూడా విప్పేసింది దీప్తి. తనలో ఒకలాంటి భయంతో కూడిన ఎక్సైట్మెంట్ మొదలైంది…
సరిత ఆ మాటకు ముందు అవాక్కయ్యింది. వెంటనే చిన్నగా నవ్వి, ‘సార్ కూడా మంచి రసికుడేనన్నమాట!’ అనుకుంటూ వెళ్ళి దీప్తీ స్తనాల్ని చేతుల్లోకి తీసుకుని కాస్త వంగి తన నోట్లో పెట్టుకుంది. ఏదో పాలు తాగుతున్నట్డుగా నిప్పల్సుని చీకసాగింది… ‘చూడబోతే సరితకి ఈ పని బాగా అలవాటులా వుంది’ అనిపించింది శిరీష్ కి… దీప్తీ నోటినుండి చిన్నగా మూల్గులు వస్తున్నాయి.
సరిత వంగడంతో శిరీష్ కి ఆమె వెనుకెత్తులు కనువిందు చేస్తున్నాయి… అవి తన దండానికి కేవలం ఒక అడుగు దూరంలో వున్నాయి… శిరీష్ తన చేతిని తీసుకెళ్ళి ఆమె గుండ్రని గుమ్మడికాయలమీద వేసి నిమిరాడు… ‘ఈ సరుకు కూడా బానేవున్నట్టుంది’ అనుకున్నాడు మనసులో.
సరిత తన సరుకుని ఇంకాస్త పైకెత్తింది అతని చేతికి వీలుగా.
కాసేపలా గడిచాక-
శిరీష్: మ్… చాలు… ఇక చాలు…
అతనలా అనగానే సరిత తన పనిని ఆపేసి శిరీష్ వైపు తిరిగి నిల్చుంది…
సరిత చూపుల్లో శిరీష్ కి చాలా కోరిక (కుతి) కనబడింది… అదే సమయంలో దీప్తీ కళ్ళలో ఇంకా భయం తొణికిసలాడింది…
శిరీష్: ఇలాగే చేసాడా…?
దీప్తీ, “హా.. అవును… స్..సార్!”
అంది గాఢంగా వూపిరితీస్తూ… ఆమె ఛాతీ ఎగిసిపడుతూవుంది!
శిరీష్: అప్పుడెలా అనిపించిందో ఇప్పుడు కూడా అలాగే అనిపించిందా..?
దీప్తీ: అవును, స్సార్!
సరిత వెంటనే, “తను అబద్ధం చెప్తుంది సార్… ఒక మగాడు చేసినప్పుడు వచ్చే మజా… ఆడది చేస్తే ఎప్పటికీ రాదు!” అంటూ విభేదించింది… తన చేతులతో తన దబ్బకాయల్లాంటి స్తనాలను నొక్కుకుంటూ…
శిరీష్ ఆశ్చర్యపోతున్నట్లు మొహంపెట్టి, “నిజమా… దీప్తీ!” అన్నాడు.
దీప్తీ నిజమేనన్నట్టుగా తలూపింది.
ఆమెలో భయం క్రమేపీ తగ్గుతూ ఇంకా పూర్తి ఆటని ఆడాలనే కోరిక బలపడుతోంది.
శిరీష్ : అయితే ఆ మజా ఏంటో నాకు చూపించు!
దీప్తీ: కానీ, సార్… ఇక్కడ ఎవరూ మగాళ్ళు లేరు కదా!
శిరీష్: ఏఁ… నేనేమైనా ఆడంగివాడిలా కనిపిస్తున్నానా…!
దీప్తి: సార్… మీరు… ‘సార్’.. కదా…
శిరీష్ దీప్తీ మాటలకి నవ్వేస్తూ, “నేను చేస్తాను… ఎంత మజా వచ్చిందో అప్పుడు నాకు చెప్పు… సరేనా!” అన్నాడు చురుగ్గా చూస్తూ.
ఆ చూపుల్ని తట్టుకోలేక దీప్తీ నేలచూపులు చూస్తూ, “సరే, సార్!” అంది
శిరీష్ వెంటనే దీప్తిని దగ్గరకు పిలిచి ఆమెను తన ఎడమ తొడమీద కూర్చోబెట్టుకొని ఆమె వీపును తన ఎడమ చేత్తో సపోర్టుగా పట్టకొని నిమురుతూ మెల్లగా తన తలను వంచి ఆమె కుడి స్తనాన్ని తన పెదాలతో పట్టుకున్నాడు… తన మరో చేతిని ఆమె తొడమీద వేసి నెమ్మనెమ్మదిగా పైకి తీసుకువెళ్ళసాగాడు…
దీప్తీ, ‘అహ్….మ్..’ అని సన్నగా దీర్ఘాలు తీస్తూ మూల్గుతోంది.
సరితకి ఈ ‘డ్రామా’ అంతా చూసేంత ఓపిక లేకపోయింది… తను వెంటనే వెళ్ళి శిరీష్ దగ్గర మొకాళ్ళమీద కూర్చొని అతని పేంట్ జిప్ ని ‘సరక్’మంటూ ఓపెన్ చేసి అతని 8 అంగుళాల అంగాన్ని బయటకు తీసి నోట్లో పెట్టుకుంది. ఈ పరిణామాన్ని శిరీష్ కల్లోకూడా ఊహించలేదు. ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తే ‘త్రీసం సెక్స్’ జ్ఞప్తికివస్తోంది…
సరితకి (ఓరల్)సెక్స్ లో చాలా ఎక్సపీరియన్స్ వుందని శిరీష్ కి అర్ధమైంది. తనెప్పుడూ కన్నెపిల్లలకి వున్న అమాయకత్వాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని వాళ్ళ రసం పిండేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు… కానీ, ఇప్పుడు…
సరితా నోట్లో తన అంగం మునిగితేలుతూ ఉంటే, స్.. హా…!’ అంటూ శిరీష్ ఎగిరెగిరి పడుతున్నాడు. సరిత నిజంగా ఓ వేశ్యలా ప్రవర్తిస్తోంది… మొత్తంగా అతని రసాల్ని లాగేయాలన్న కసి సరితలో కనపడుతోంది… చిన్నగా అతని అంగం మొన దగ్గర కొరుకుతూ… పై చర్మాన్ని లాగుతూ… మధ్యమధ్యలో అతని గోలీల సంచితో ఆడుకుంటోంది…
అప్పుడే, అతని తొడమీదున్న దీప్తీ కాస్త జారడంతో శిరీష్ ఆమె నడుంమీద చెయ్యివేసి గట్టిగా బిగించి లాగాడు. “ఆహ్…”‘ అని చిన్నగా అరుస్తూ అతనిమీద వాలిపోయింది దీప్తీ.
ఇలా ముగ్గురూ మంచి రసపట్టులో వుండగా ఎవరో తలుపుకొట్టారు.
బయటనుంచి, “సార్… ప్రిన్సిపాల్*గారు మిమ్మల్ని పిల్చుకు రమ్మన్నారు!” అని ప్యూన్ అరిచాడు.
శిరీష్ వాళ్ళను సైలెంట్ గా వుండమని వారించి తన ప్యాంట్ సరిచేసుకొని వెళ్ళి తలుపుతీసి ప్యూన్ తో, “ఇప్పుడే వస్తాను… నువ్వెళ్ళు!” అన్నాడు.
వాడు వెళ్ళిపోయాక రూంలోకి చూసి, “మిమ్మల్ని మళ్ళా పిలుస్తాను… ఇప్పుడు వెళ్ళండి!” అని వాళ్ళను పంపివేసాడు.

★★★

పాపం ఇందాకటినుంచి కిటికీలోంచి చూస్తున్నవారు మాత్రం ఓ మంచి త్రీసం సెక్సును మిస్సయ్యారు!!!

We love comments and appreciate the time that our readers spend to share ideas and give feedback.