కామ్‌గర్ల్స్‌తో చాట్ చేయండి

డ్రైవర్ తో వేయించుకున్న సంగీత ఆంటీ

32 Min Read

నిన్న రాత్రి అమ్మమ్మ ఫోన్ చేసింది సంక్రాతి సెలవులకు నన్ను రమ్మని. దాదాపు రెండేళ్లవుతుంది నన్ను చూసి కాని నాకే ఆవూరికి వెళ్ళాలంటే…