హాయ్ నా పేరు కిరణ్. నేను TSK కు పెద్ద అభి మానిని నేను చాల stories చదివాను. అందుకే నా real యెక్స్పీరియం సును మీతో పాటు కలిసి పంచు కోవలని అను కుంటున్నాను. నేను కరీమ్నగర్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ఉంటాను, నా age 24, హైట్ 5.7. మా పిన్ని age 32, హైత్ 5.2 పేరు శిరో మణి .

మా నాన్నా వాళ్ళ తమ్ముడి పెళ్ళం. నేను అతనిని చిన్నాన్న అని పిలుస్తాను. ఆమె చిన్నాన్నను పెళ్ళి చేసు కోని 14 యేళ్ళు అవుతుంది, ముగ్గురు పిల్లలు పెద్ద కుతురు 10, నెక్స్ట్ 8, తరు వాత 6 యేళ్ళు వయసు ఉంటారు. పిన్ని ముగ్గురు పిల్లల తల్లి ఐనా అలా కనిపించదు. వళ్ళు సళ్ళు చాల స్టి ఫ్లా ఉంటె చాల అందంగా, సెక్సీగా ఉంటుంది ఆ మెను చూస్తే ఎవరికైనా ఒక సారి దెంగాలని అని పిస్తుంది అలా ఉంటుంది.

మా చిన్నాన్న bussines man కి రాణా షాపుంది. ఒక రోజు నేను వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మె ఇంట్లో ఒక్కతే ఉంది. చిన్నాన్న షాపుకు వెళ్ళాడు,
పిల్లలు స్టూలుకు వెళ్ళారు. నేను వెళ్ళేసరి కి పిన్ని ఇల్లు తుడుస్తోంది. నేను వెళ్ళి చైర్లో కుర్చున్నాను. చిన్నాన్న ఎటు వెళ్ళాడని అడి గాను షాపుకు వెళ్ళాడు అని చెప్పి వంగి ఇల్లు తుడు స్తోంది. ఆప్పుడు గ్రీన్ కలర్ సారీ కట్టు కుంది.

వంగి తుడుస్తోంటే ఆ మె చీర కొంగు పక్కకు జరిగి ఛైజ్ లో నుంచి రెండు సళ్ళు కనిపిస్తున్నా. ఛైజ్ లూ జ్ఞా ఉండడం వల్ల ఆమె సళ్ళు రెండు అటు ఇటు కదులుతున్నా. ఆ సీను చూడగానే నా మొడ్డ లేచి నిల బడింది. ఆ మె అలా తుడుస్తోనె నన్ను చూసి మళ్ళీ ఏం పట్టించు కోకుండా తన పని తను చేస్తోంది. నేను ఆ మె జాకెట్ వంకే చూస్తున్నాను దాంట్లోంచి అవి ఎప్పుడు బయట పదుదా మ అన్నాట్టు ఉన్నా.

ముచికలు క్లౌజ్ మీద నుండి బయట కు కని పిస్తున్నా. పిన్ని 5 నిమిషాల్లో ఇల్లు తుడవడం పూర్తి చేసింది. నేను వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పేసి ఇంటి కి వచ్చాను. నా రూంకి వెళ్ళి పిన్నిని ఊహించు కోంటు HP కోట్టు కున్నాను. పిన్ని వాళ్ళ ఇంటి కి ఎప్పుడు వెళ్ళినా మస్త్ ఎక్స్పోజింగ్ చేస్తూ కనిపించేది.
ఒక రోజు పిన్ని వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు.

పిల్లలు దసరా శలవుల కి వాళ్ళ గ్రాండ్మా వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళారు.
మా చిన్నాన్న బిజినెస్ పని మీద hyderabad వెళ్ళాడు రావడానికి రెండు రోజులు పడుతుంది. మద్యహ్నం 1:30 కు వాళ్ళ ఇంటి కి వెళ్ళాను అప్పుడు పిన్ని ఇంటి బయట నిలబడి పక్కింటి వాళ్ళ చిన్న బాబును ఎత్తు కోని ఉంది.
అప్పుడు లైట్ స్కై బ్లూ కలర్ పిత్ వైట్ ఫ్లవర్స్ ఉన్న సరీ వెబ్ బ్రౌజ్ వేసు కోని ఉంది. లోపల వెట్ బా వేసుకుంది.

ఛైజ్ పల్చగా ఉండటం వాళ్ళ లోపలి బా క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. నేను వెళ్ళి పిన్నితో మాట్లాడుతున్నాను ఇంతలో కిరణ్ ఇవ్వాళ చిన్నాన వూరు వెళ్ళాడు నెట్ నేను ఒక్క దానినే పడు కోవాలి నువ్వు రాత్రి ఇక్కడే పడుకో అంది. నేను ఇంట్లో చెప్పేసి వస్తాను అని చెప్పాను. తరు వాత పిన్ని బాబును లెఫ్ట్ సైడ్ ఎత్తు కుంది.

నేను బాబును ఇవ్వ మన్నాను. నేను బాబును ఆమె చేతుల్లోంచి తీసొకుంటున్నప్పుడు నా ఎడ మ అర చేతి back saiD నుంచి ఆమె ఎడ మ సన్నును గట్టి గా రస్తో తీసికున్నాను అప్పుడు పిన్ని నన్ను ఒక లా చూ సింది తిదుతుందే మో అనుకోని ఆ మె దిక్కు చూడ కుండా సైడ్ నుంచి గ మని చాను. ఆమె కోపంగా కాకుండా అదో మాదిరి గా చూ సింది.

నాకు ఆ మె ది క్కు చూడలంటె భయం వేసింది బాబును పక్కన ఆంటీ కి ఇచ్చి వెళ్ళొస్తను అని చెప్పి ఇంటి కి వచ్చాను. కానీ నా మన సు అంతా ఎంటో గా ఉంది. నైట్ ఇంటి కి వెళ్తే ఎం అంటుందోనని. చిన్నాన్నాకు చెబుతుందె మోనని భయం వేసింది. నెట్ 8:00 కి ధైర్యం తెచ్చుకొని పిన్ని ఇంటి కి వెళ్ళాను.

ఇంట్లో పిన్ని ఒక్కతే ఉంది. చెర్లో కూర్చొని TV చూస్తోంది. అప్పుడు కూడా సేం చీర ఉంది కానీ లోపల బ్రా లేదు మధ్యహ్నం ఉన్న బ్రా
ఎందుకు లేదు అని నాకు డౌట్ వచ్చింది. ఒక వేళ మధ్యహ్నం చే సినదాని కి టెంపై నా
కోసం సళ్ళు క్లియర్గా క నబడాలని బా తీసేసి ఒక జాకెట్ వేసుకుందా అని అని పించింది. నాకు పిన్ని ని అలా చూసేసరికి నా వళ్ళు టెంషన్ తో చె మట్లు వచ్చా. నేను వెళ్ళి ఆమె పక్క చైర్లో కూర్చున్నాను.

పిన్నితో నేను మాట్లాడు తున్నాను కానీ పిన్ని చానల్ చేంజ్ చేసింది. Zl mUvls లో మర్డర్ మూవీ వస్తోంది. నేను పిన్నితో ఆ మూ వీ ఉంచు చాలా బగుంటుంది అన్నాను. ఆమె మూవీ చూస్తోంది ఆ మెతో మాట్లడు కుంటు మూ వీ చూస్తున్నాను. పిన్ని నతో నీకు girlfriends ఉన్నారా అని అడిగింది. లేరు అని చెప్పాను. అప్పుడే మూవీ లో మళ్ళీకా శరావత్ ఇమ్రాన్ హష్మితో దెంగించు కుంటున్న సీన్ వచ్చింది.

అప్పుడు సడెంగా పిన్ని నాతో ఇలా ఎవరైనా చేసుకుంటుండగా చూ సావా అని అడిగింది. ఛ.. ఛ.. లేదు చూడలేదు అన్నాను. ఎవరె నా ఆడ వారిని బట్టలు లేకుండా చూ సావా అని అడిగింది. పిన్ని ఇలాంటి క్వశ్చంస్ అడిగే సరికి తిల్లింగా అని పించింది. నేను చూడలేదు అన్నాను. వెంటనే పిన్ని “అబద్ధం చెబుతున్నావు ఆడ వారిని బట్టలు లేకుండా నువ్వు ఇంత వరకు చూడ లేదా నేను న మ్మను” అంది.

నేను “నిజం చూడలేదు అన్నాను.” “మరి మళ్ళీకా శరావత్ ను చూస్తే ఏం అని పిస్తోంది” అని అడిగింది. నాకు ఏం చె ప్పాలో తెలియ లేదు. మళ్ళీ పిన్ని నతో “అలా బట్టలు లేకుండా ఎవరినైనా చూడలని ఉందా” అని నా వైపు తిరుగుతూ అడిగింది. అప్పుడు ఆమె కొంగు జాకెట్ మధ్యలోంచి ఉంది. రెండు సళ్ళు క్లియర్గా కనిపిస్తున్నాయి. ఆమె వేసుకున్నా వైట్ క్లౌజ్ లోనుంచి ఆమె లైట్ బ్రౌన్ కలర్ ముచి కలు క్లియర్గా పొడుచుకు వచ్చి కనిపించాయి. అది చూడ గానే నాకు మస్త్ మూడ్ వచ్చింది.

నా మొడ్డ గట్టి గా మారింది. అది కనపడనీ కుండా పిన్ని తో , “అవును చూడలని ఉంది” అన్నాను. ఆ మె సళ్ళది క్కు చూ స్తో. అప్పుడు ఆ మె మరి ఎవరిని చూడలని ఉంది అని అడిగింది. నాకు ఏం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. ఆ మె జకెట్ వైపే చూస్తున్నాను. అప్పుడు పిన్ని ఏంటీ నా జకెట్ వంక అలా చూస్తున్నావు కొంపదీసి నన్ను చూడల ను కుంటున్నావా అని అంది.

నాకు అప్పుడు ధైర్యం వచ్చింది అవును అన్నాను. ఆమె నతో ఏయ్ అది చాలా తప్పు నేను నీకు పిన్ని ని మీ అమ్మ ల గా. నన్ను బట్టలు లేకుండా చూడలను కోవడం తప్పు
అంది. నేను ఆ మె సళ్ళ వైపు చేతి వేళ్ళు చూపిస్తో వీటిని జాకెట్ లే కుండా చూడలని ఉంది అన్నాను. ఆ మె అలా చూడల ను కోవడం తప్పు అని చె ప్పాను గా అని చిరు కోపం నటి స్తో చెప్పింది.

నాకు ఇదే మంచి తెం మిస్సెతే మళ్ళీ దొరకదు అను కొని మళ్ళీ అన్నాను కానీ నాకు నీ సన్నుల ను చూడాలని ఉంది అన్నాను. ఆమె లేచి వెళ్ళి మేయిన్ డోర్ క్లోజ్ చేసి వచ్చి కుర్చిలొ కూర్చొని నా వైపు తిరిగి చెబితే వినవు గా నా సళ్ళను చూడలని ఉందా అవి నీకు అంత నచ్చాయా అని నా వైపు సెక్సీగా చూస్తో అడిగింది. నేను అవును అన్నాను. మరి విప్పిన తరువాత వాటిని ముట్టు కోవద్దు దూరం నుండి చూడాలి అంది. సరే అన్నాను. మెళ్ళిగా కొంగు తీసేసింది.

అప్పుడు పిన్ని లెట్ బ్రౌజ్ లోనుంచి కని పిస్తున్నా. పిన్ని పైన రెండు హూక్స్ తీసి నా వైపు చూసి న వ్వీ నన్ను బట్టలు లేకుండా మీ చిన్నాన్న తరువాత నువ్వే చూస్తున్నావు అంది. మెళ్ళిగా హూక్స్ విప్పింది చివరి వక్ దగ్గర ఆగి కిరణ్ ఇది రావడం లేదు ఈ హూక్ విప్పు అంది. నేను ఆ హూక్ ట్రై చేస్తున్నాను రెండు కోబ్బరి బొండాలంటి సన్నుల ను ఇరికించి మరీ హూక్స్ పెట్టు కుంది. లాస్ట్ హూక్ తీయడం నాకు కష్టం ఐంది.

అప్పుడు పిన్ని ఒక్క హక్కే తీయ లేక పోతే రేపు నీ కు పెళ్ళైన తరువాత నీ పెళ్ళాం బట్టలు ఎట్లా విప్పు తావు అని అంది. నేను అందుకే నీ దగ్గర టె నింగ్ తీసుకుంటున్నాను అని ఆ హూక్ విప్పాను. అప్పుడు జాకెట్ ఓపెన్ కాగానే అందులొనుండి పెద్ద పెద్ద సళ్ళు
దూ కి నట్టు బయట కు వచ్చాయి. అవి తెళ్ళగా పాల ను నిండా నింపుకున్న సంచుల్లా అని పించింది. వాటి మధ్యలో తేనె రంగులో ముచికలు నోరూరిస్తున్నాయి.

వాటి ని ముట్టు కుందా మని చేతులు చాచాను వాటి ని పిన్ని అపుతూ ముట్టుకోవద్ద న్నాను గా అంది. అప్పుడు నేను ప్లీజ్ పిన్ని ఒక్క సారి ముట్టు కుంటాను అన్నాను పిన్ని ముట్టు కుంటా నంట వు తరు వాత ఇంకా ఎదో చెయ్యాలని పిస్తోంది అంట వు ఎలా అంది. ఒక్క సెకండ్ తరు వాత సరే ముట్టు కో అంది.

నా రెండు చేతులతో రెండు సన్నుల ను పట్టు కొని వెళ్ళగా ని మురుతూ ముచికలు ను చూపుడు వేలు బొటన వేలు తో కలిపి మెళ్ళిగా నలి పాను. అప్పుడు పిన్ని ఇస్.. ఇప్స్.. ఆహ.. ఏం చేస్తున్నావు కిరణ్ వాటిని అంది. నేను సళ్ళను కొంచెం గట్టి గా పిసికాను దాని కి పిన్ని ఆ.. ఆ.. అ కిరణ్ అలా చెయ్యకు నాకు ఏదోలా ఉంది అంది కళ్ళు మూసుకొని నా చేతులు పట్టు కుంటూ. నేను ఇంక కొంచెం గట్టి గా పిసికాను వాటిని ఆ.. ఆబ్బో.. కీ…

రాన్… అంది. నేను వెంటనే రైట్ సైడ్ ముచిక ను నా నోట్లో పెట్టు కున్నాను. పిన్ని కిరణ్ ఏంటీ నోట్లో పెట్టు కున్నావు పాలు తాగుదామనా అంది. నేను అవును నాకు పాలు ఇవ్వవా అని అడిగాను. తాగు నీ ఇష్టం వచ్చినన్ని పాలు

 

Categorized in: