ఫొటోస్ లోడ్ అవ్వకపోతే దయచేసి VPN ని ఉపయోగించండి

Katha Rayandi

Khiladi Bhamalu

5   Articles
5

కిలాడీ భామలు Climax

15 Min Read

నా మొహంలోకి గుర్రుగా చూసింది. “ఈసారి మళ్ళీ అతని పేరెత్తావంటే బట్టలేసుకుని బయటకి పోతాను. నా జాగ్రత్తలో నేనుండాల్సినప్పుడు అతనికో రూలు- నీకో…

కిలాడీ భామలు Part 4

13 Min Read

“ఐ లవ్ యూ… ఐ లవ్ యూ శ్యాం… వాంట్ యూ…” ఆయాసపడుతూ ఉద్రేకపూరితంగా గొణిగింది ప్రశాంతి. నాకు ఉద్రేకం ఆగలేదు. చేతికొచ్చినట్టల్లా…

కిలాడీ భామలు Part 3

12 Min Read

ప్రశాంతి కుర్చీలోంచి లేచింది. నేనిక చూడలేదటు. మెల్లగా తలుపు దగ్గర కెళ్ళింది. తలుపు దగ్గరగా వేసి వెనక్కొచ్చి నా ప్రక్కన కూర్చుంది. ఆమె…

కిలాడీ భామలు Part 2

13 Min Read

“ఈ ఉత్తరానికి- నువ్వు ట్యూషన్ చెప్పడం మానేస్తాననడానికీ ఏమిటి సంబంధం? ఒకవేళ- నాకు బోయ్ ఫ్రెండ్ వల్ల కడుపొస్తే ఆ నింద నీమీద…

కిలాడీ భామలు Part 1

12 Min Read

“హలో గురూ! గుడ్ ఈవెనింగ్! …..” చదువుతున్న పత్రిక ముడిచి ప్రశాంతి వైపు చూశాను. గోడ వారనున్న కుర్చీని నిర్లక్ష్యంగా ముందుకులాగి కూర్చుంది…