ఒక దూల లంజ నా పేరు కోమలి, నా వయస్సు 22 ఇయర్స్. నేను తెల్లగా బొద్దుగా వుంటాను. నా సైజులు 36-30-36. నాకు సెక్సీగా తయారవ్వడమంటే చాలా యిస్టం. నన్ను చూసి మగాళ్లు చూపులు తిప్పుకొ లేనట్టు తయ్యారవుతాను.నాకు మగాళ్లని టీజ్ చెయ్యడమంటే సరదా. నాకు ఆ దూల కుడా యెక్కువే లెండి.మూడు వస్తే యెవడైన, యే వయసోడయిన చూడను. నా దూల తీరాలి అంతే.

ఈ రోజు షాపుకి కొన్ని లోబట్టలు (బ్రాలు) తీసుకుందా మని బయలు దేరాను.అయ్యో చెప్పడం మరిచే పోయాను, నీను ఏమి వెసుకున్నా నంటే నల్లని మిని స్కర్ట్ ముడుకులకు జానెడు పైవరకు మత్రమే వుంది.దానిలొ నా కాళ్లు చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాయి.లొపల తెల్లని పేంటీ వేసుకున్నాను. పైన తెళ్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నాను. లోపల నల్లని బ్రా 34 సైజుది వెసుకున్నాను,ఎందుకంటే మరి నా సళ్లు పైకి వుబికి కనిపించలి కధ. ఆ వుబికిన నా అందాలని చున్నీతొ కప్పేసాను. అవును మరి దాచి చుపిస్తే నే కధ కిక్కు.నైల్స్ కి ఎరుపు రంగు పాలిష్ వెసుకున్నాను. నా పెదాలకి కూడా ఎరుపు రంగు లిప్పుస్టిక్కు వేసుకున్నాను.అద్దంలో నన్ను నీను చుసుకున్నాను, నన్ను చుస్తే నాకే మూడు వచ్చేస్తొంది.ఆటొ ఎక్కి షాపింగ్ మార్కెట్ చెరుకున్నాను. అక్కడ ఒక షాప్ లో 30 ఏళ్ల అతను వున్నాడు. ఉదయం కవడంతో షాప్ లో ఎవరు లేరు.ఇదే నాకు అనువైన షాఫ్ అని నిర్నయించుకున్నాను. నీను లొపలికి వెల్ల గానే యెమి కావలి మేడం అంటూ ఎదురు వచ్చాడతను.

కోమలి: బ్రాలు కావాలండి, లేడీ సేల్స్ గర్ల్ ఎవరూ లేరాండి ?

ఓనర్: లేరండి. ఈ రొజు సెలవు పెట్టిందండి.

కోమలి: అలాగా! మరి నాకు బ్రాలు కావాలి.ఎలామరి.

ఓనర్: వున్నాయి మేడం చలా కొత్త కొత్త వెరైటీలు వున్నాయి.

కోమలి: అయితే చుపించంది.(అంటూ డస్కు మీద చేతులు ఆనించి ముందుకు వంగింది. చున్ని కొద్దిగా పక్కకు జరిగి కొద్దిగా సల్లు అతని కంట పడ్డాయి)

ఓనర్: (వోరగా చూసి చూడ నట్టు చూసి) మేడం సైజు ఎంతండి ?

కోమలి: మీరు మనిషిని చూడగానే సైజు చెప్పేస్తారట కధ, మరి నా సైజు చెప్పండి.

ఓనర్: అంచన తెలియడం లేదు.

కోమలి: (ఫై పంటి తొ కింది పెదవిని చిన్నగ కొరుకుతూ) ఎందుకు?

ఓనర్: చున్నీ అడ్డం గా వుందిగా.

కోమలి: అవును మరి నువ్వు సైజు చెబుతావని మొత్తం ఇప్పి చుపించాలా (అన్నాను కోపం నటిస్తు)

ఓనర్: (కంగారు పడుతు)నా వుద్దేసం అది కాదు మేడం క్షమించండి.

కోమలినవ్వుతూ) లేదు లెండి సరిగ్గా చుడ కుండా ఎవరైన ఎలా చెప్పగలరు (అంటూ చున్నీ ని తప్పించాను.నా తెల్లని టీ షర్ట్ నుండి వుబికిన సల్ల పొంగులు ధర్షనమిచ్హాయి,లొపల వున్న నల్లని బ్రా లైనింగ్ కనిపిస్తొంది)

ఓనర్షాక్ తొ నా సల్ల పొంగుల వంకే చూస్తూ)మేడం మీరు చాలా అందంగా ఉన్నారు.

కోమలి: నేను చెప్పమన్న దేమిటి?
మీరు చెబుతున్న దెమిటి?

ఓనర్: నిజంగా మీరు అందంగా వున్నారండి.

కోమలి: అది నాకు తెలుసు.సైజులు చెప్పరా అంటే దాన్ని వదిలేసి ఎమేమో చెబుతావేమిటి?

ఓనర్: నిజంగా అంచనా తెలియడం లేదండి.

కొమలి: ఏమిటి మీ ఉద్దేసం?

ఓనర్: లేదు మేడం మీరు మీ సైజు బ్రా కన్నా చిన్నది వెసుకున్నట్టు వున్నారు, అందుకే చెప్పలేక పొతున్నాను.

కొమలి: అయితే ఇప్పుడు ఏం చెస్తావు?

ఓనర్: మీరే చెప్పేయ్యండి మేడం.(చూపులు నా సల్ల మీదే వున్నాయి వెదవవి)

కొమలి:నీకు ఎంకో చాన్స్ ఇస్తున్నాను, చూసి చెప్పలేక పోతున్నారు కాబట్టి ఒక సారి పట్టుకొని చూసి చెప్పు కాకపొతే నాకు నచ్చిన బ్రా ఒకటి ఫ్రీగా యివ్వాలి (అంటూ కన్ను కొట్టంది)

ఓనర్: మేడం?

కోమలి: నువ్వు విన్నది కరక్టే, నాకు నచ్చిన బ్రా ఒకటి ఫ్రీగా ఇస్తానంటే నా సల్లని ఒక సారి పట్టుకొని చూసి చెప్పు నా సైజు ఎంతొ.(అంటూ నా సల్లను అతనికి అందినట్టు ముందుకి చాపి నిటారుగా నిలబడ్డాను నా వల్లు విల్లు లా ముందుకి విరిచి)

ఓనర్: (నా సల్లమీద చెతులువెసి పిసికేస్తూ) మేడం! మే సల్లు బలే వున్నాయండి.

కొమలి: వదలరా లంజా కొడకా ఎవరైనా చుస్తారు.నువ్వు నా సైజు ఏమి చెప్పక్కర లేదుగాని 36 సైజు బ్రాలు చూపించు.

ఓనర్: మేడం! ఎంత మెత్తగా వున్నాయండి మీ సల్లు దూదిని పిసికి నట్టు వున్నాయి.ఇంకొక సారి పిసుకుతానండి ఫ్లీజ్.

కోమలి: నన్ను వెడెక్కించకురా ముందు బ్రాలు చూపించు, బ్రాలు చుసిన తరువాత చూద్దాం.(అన్నాను చిరు కొపంగా)

ఓనర్: ఇదిగోండి మేడం ఈ బ్రా చూడండి పుషప్ బ్రా మీరు చిన్న సైజు బ్రా వాడనవసరం లేదు. ఇది సల్లను యెత్తిపట్టి వుంచి పొంగులు బయటికి అందంగా కనిపించేట్టు చేస్తుంది.దీని స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే మీ షేపు బాగా కనిపించెట్టు సల్లని పట్టి ఉంచుటుంది.మీకు కంఫర్ట్ గా వుంటుంది.

కోమలి: భాగున్నాయి ఆ ఎరుపు రంగు బ్రా ఎవ్వండి వేసుకొని చుడాలి మరి ట్రైల్ రూము ఎక్కడ? (అన్నాను ఎరుపు బ్రా చేతిలొకి తీసుకొని చూస్తూ)

ఓనర్: (నా సల్లవైపే చూస్తూ) రండి మేడం! అంటూ పక్కనే ఉన్న చిన్న గది చూపించాడు.

నేను లోపలికి వెల్లి తలుపు వేసి కొత్త బ్రా వెసుకొని చూసుకున్నాను చాలా బాగుంది. ఏమున్నయి సల్లు సగం సల్లు బయటికి పొంగి నాకే మూడు వచ్చేస్తోంది అద్దం లొ చూసుకొంటుంటే.

కోమలి: అంకుల్ కొద్దిగా ఇలా వస్తారా (లోలోపల నవ్వుకొంటూ)

ఓనర్: ఎమిటి మేడం బ్రా సరిపొలేదా ఎమిటి?
కోమలి: సరిపోయింది అంకుల్ కానీ మీరు ఒకసారి చూడండి నాకు బాగుందో లేదో?

ఓనర్: (లోపలికి వస్తూ నాన్ను ఒక్క బ్రా లోనే వుండడం చూసి షాక్ తొ అలాగే నన్ను చుస్తూ ఉండిపోయాడు 2 నిమిషాలు తరువాత) ఎమున్నారండి రతీ దేవతలా ఉన్నారు.సరిగ్గా సరిపోయింది అన్నాడు లొట్టలు వేస్తూ)

కోమలి: ఇలాగ ఎవరినైన ఇంతకు ముందు చూసావా?

ఓనర్: లేదు మేడుం మీ అంత ఫ్రీగా ఎవరు ఇంతవరకు నతో మూవ్ అవ్వలేదు.

కోమలి: నేను ఇంతవరకే ఫ్రీ గా ఉంటాను. ఇకపైన ఏది కావలన్నా ఖర్చు అవుతుంది (అన్నాను కసిగా నవ్వుతూ)

ఓనర్: అయితే నాది ఒక కొరిక.

కోమలి: ఏమిటది.

ఓనర్: మేడం మీరు ఆ బ్రా తీసేసి నాకు మీ సల్లు అప్పగిస్తే వాటిని తనివి తీర పిసుక్కొని నొటితో చేకలనుంది మీకు ఏమి కావలొ చెప్పండి.

కోమలి: నెను అంత నచ్చానా మీకు.

ఓనర్: పిచ్చ పిచ్చ గా నచేసావె నువ్వు,ఇప్పుడే నిన్ను ఒంగోబెట్టి దెంగాలని వుందే.

కోమలి: ఏంటి సంగతి బాబు గారు బూతు పురాణం అందుకున్నారు.

ఓనర్: అంత కసెక్కించేస్తున్నావే నువ్వు నా ముద్దుల లంజ.

కోమలి: (ఇది ఎదొ బాగున్నట్టు ఉందే నా దూలా తీరు తుంది డబ్బులు దొరికెట్టు ఉన్నాయి అని అనుకొంటు)అయితే దానికి మీరు ఎంత ఇస్తారో మీరే చెప్పండి.

ఓనర్: 5 వేలు ఇస్తాను.

కోమలి: (అమ్మొ అంత డబ్బే అని మనసులో అనుకొని)ఉమ్మ్ అలాగే అయితే రా నీ బ్రా నువ్వే యిప్పుకొ నా సల్లను కుమ్మొకోరా రా రా నా ఒక రోజు రంకు మొగుడా.

భ్రా ఒక్క సెకెండ్ లొ ఇప్పేసి అమాంతం నా సల్ల మీద దాడి చేసాడు. రెండు చేతులతొ పిసికెస్తూ నాలుక తొ నా ముచ్చికలని రాపాడిస్తూన్నాడు.నకు స్వర్గంలో తేలుతున్నట్టు వుంది, కింద నుంది రసం కరేస్తొంది.

ఓనర్: లంజ ఎంతకసెక్కించావే నీ అమ్మని దెంగ నీ సల్లను ఈ రోజు పీల్చి పిప్పి చెసేస్తానే (అంటు తెగ పిసికెస్తు చీకుతున్నాడు.ఇది అలా పావుగంట గదిచింది)

కోమలి: (నాకు దెంగిచుకోవలని ఉంది కాని మొదటిసారే లొంగిపొతే పచ్చి లంజనని అనుకుంతాడని అనుకుంటూ)చాలండి ఇక వొదలండి, ఇంకా వదలకపోతే నా సల్లు మరి ఏబ్రా వెసుకున్నా నా బొడ్డు దగ్గరకి జారిపోతాయి.(అన్నాను నవ్వుతూ)

ఓనర్: ఇంకో 2 నిమిషాలు మేడం నన్ను ఆపకండి.

కోమలి: నాయన అవతల నీ షాపుని లూటీ చేసెయ్యగలరు ఎవరైన వదులు బాబు.

ఆఇస్టంగానే నా సల్లని వదులుతూ ఎరుపు బ్రా తీసి నాకు మల్లీ తొడిగాడు.దాని మీద తెల్లని టీ షర్ట్ వెసుకున్నతరువాత చాలా సెక్సీగా కనిపిస్తున్నాను.

ఓనర్: మేడుం మీ పై ధర్షనం అయింది మరి కింద దాని దర్షన భాగ్యం లేదా నాకు.

కోమలి: లేదు నాయినా లేదు పద బయటికి పోదాం.నీ ఫోన్ నెంబర్ యివ్వు, నీకు ఫోన్ లొ చెబుతాను ఎప్పుడు నీకు నా బొమ్మ ధర్షనం కలుగుతుందో.

ఓనర్: ఇదిగోండి అని ఒక పేపర్ మెద తన ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు.

కోమలి:మీరే నా బ్రాలొ పెట్టండి మరి.(అన్నను కొంటెగా)

సంతోషంగా పేపర్లో 5 వేలు డబ్బులు కుడా పెట్టి బ్రాలో పెట్టి టీ షర్ట్ మీద నుండే సన్నుని ఒకసారి పిసికి వదిలాడు.

ఓనర్: మల్లీ దేవిగారి దర్సనం ఎప్పుడో.

కోమలి: త్వరలొనే వుంటుంది లేరా నా రాజ ఫొన్లో చెబుతాగా.అవును నీ పేరేంటి?

ఓనర్: నాపేరు ఆనంద్. మరి నీపేరు చెప్పవా?

కోమలి: నన్ను లంజ అని పిలువు పలుకుతాను (అన్నాను కన్ను కొడుతూ)

ఓనర్: అలాగేనే నా ముద్దుల లంజ.

కోమలి: తేంక్యు మరొసారి ఎప్పుడైనా కలుద్దాం అనిచెప్పి అతని పెదవులపై తన పెదవులతొ ముద్దు యిచ్చి పిర్రలు వూపుకుంటూ వెళ్లి పోయింది.

ఓనర్:ఉమ్మ్ ఎముంది లంజ మరొకసారి దొరికితే దెంగ కుండా వదల కూడదు అనుకున్నాడు. (దాని పిర్రల వంక చూసుకొని చొంగ కార్చుకుంటూ)

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: