నా సెక్స్ కథ అది నేను కువైట్ కి వెళిన కొతలో నేను పనిచేస్తున సేట్ ఇంట్లో పనిపనిషి ఒక శ్రీలంకా ఆమే తన పేరు శిలా రంజాన్ పండుగకి పని ఎక్కువ ఉండటంవల్లా ఒక నెలకోసం తనని తీసుకొచారు తను నేను సరుకులకోసం మార్కేట్ కి తరచుగా వెళేవాళం ఒక రోజు తనేమందంటే రోజూ వెళుతునాంకదా మేడాంమ్ కి నెను చెపడం మేడః నికు ఫోన్ చెయడం అవసరమా ని నెంబరు ఇవు పనివునపుడలా చేస్తా వెళి సరుకులు తెచెయవచు అని చెపింది నాకూడా ఏదోలా అనిపించింది ఇంకా అపటినుంచి good morning లు good night లు చెపడం మొదలైయాయి అలా జరుగుతుండగా సడన్ గా ఒక రోజు నువంటే నాకు ఇష్టం అంది నేను ఎపుడుచెపుతావా అని చూస్తునా అనాను ఇంకా అపటినుంచి రోజూ స్నానానికి వెళినపుడలా మొబైల్ బాత్ రూమ్ లొకి తీసుకురావడం వీడీయొకాల్ చేయడం బటలనీ విపేయడం ముద్దులు పెటడం తన ఆడతనంలో వేళు పెటుకోవడం తన పూ ని వేళతో విడదీయడం అలా రోజూ నను ఊరించడం ఉక్కిరిబిక్కిరి చెసేయడం ఇలా జరుగుతుండగా
ఒక రోజు నేను ఉదయానే లేచి బాత్ రూమ్ కి వెళేను అప్పుడే సీలా హాలోకి వచింది చెపలేదుకదా నానే ఆ ఇంట్లో డ్రైవర్ని నాతో ఇంకొ కురాడు ఉండేవాడు తనపేరు రాము సేట్స్ కి ట్టీ అండ్ కాఫి కాయడం వాళకి అందించడం ఇలా రోజంతా పనేవుంటుంది నా కదలో కామెడి విలన్ ఇతనే ఇక పోతే అవి రంజంన్ రోజులు కదా పగలు నిద్రపోతారు రాత్రంతా మెలకువగా వుంటారు ఉదయం 5 గంటలకి తిని పడుకుంటారు ఆ ప్లేట్లు అవి తియడానికి హాలోకి వచింది నేను బాత్రూమ్ంకి హాలోనుంచేవెళాళి అపుడే తను నాకు ముద్దు పెటింది ఇంగ్లీష్ ముదు నేను కొంచెం అడ్వాన్స్ అవాలనుకునా తను భయపడింది ముద్దులు నొకుళతో సరిపెటుకునాం కాని తన అందం వర్ణాతీతం తెల్లని దేహ సౌందర్యం ఎర్రని తాట్టిపండ్లలాంటి సళ్ళు నడుస్తుంటే జానెడు కిందకి జానెడు పైకి ఊగుతు ఊరించే పిర్రలు వుందోలేదో అనిపించే నడుము గుండ్రంగా చూసేకెదేచూడాలనిపించేమొఖం ఇక బటలపైనే చేతులేసి నొకానేమొ దూదికి ఏమాత్రం తీసిపోదు మెతదనంలో తన ఒళు.
కాళీగా వునపుడలా రాస్తునా బాలేకపోతె చెపండి, స్టోరీ నచితే పూర్తిచేస్తా.

అప్పటినుంచి నాకే కాదు తనకు కూడా చాలా కోరికగా ఉందని అర్దమైంది కాని ఎలా కలవాలో అద్రంకాక పిచ్చి పడేది తనతో రాత్రి కాల్ చేసినపుడు చెపా పొద్దునే హాలో కొచేటపుడు అందరు పడుకునారోలేదో చూసుకుని కిందహాలోకిరా అని బాగా దైర్యంచెపాను ఇక ఎపుడు తెలవారుతుందా అని నా రెండుకళళో వెయి ఒత్తులేసుకొని చూస్తునా పైగా కువైట్ కి వచేకా ఇదే మొదటి ఎటేంట్ నా రూమ్ం మెంట్ కి డౌట్ రాకుండా తెలివిగా వ్యవహరించాను వాడూ పాపం అపుడే 30 ముందు వచి పడుకునాడు నేను మెలగా లేచి హాలోకి వెళాను తను వచింది పనిచేసుకుంటుంది వెనకనుండి వెళి హగ్ చేసుకునా తను వులికి పడింది ఆ కంగారులోనే మౌత్ టూ మౌత్ కలిపేసా నా రెండు చేతులతో తన పిర్రలు పిసకడం మొదలెటా అలా నలుపుతూ వెనకి తోసుకుంటూ వెళీ బయటనుండి లోపలికి వచే డోర్ దగర నిలబెటి వీడియొ కాల్ లొ చూసి అందమైన సళ్ళు పిర్రలు అసలైన ఆణి ముత్యం అదేనండి అమ్రుతాలు నిండివున ఆడతనం పూ చూడాలనే ఆత్రంతో తహ తహ లాడిపోతునా తనకేమొ నా ఆతారాని చూసి తనకి కూడా కింద తడి అవుతుంది కాని భయపడుతుంది ఎందుకంటే సేటు వాళు చూసారంటే ఇక అంతే చంపేస్తారు తనకు తనతోపాటు నాకూడా అపుడే అర్దం అయింది కామవాంచ కంటే ప్రాణం పెదవిలువైనదేంకాదు అదిజరిగి పొతే ఇక దోరికినా చంపేసినా ఆనందమే అని డిసైడ్ అయిపోయం కాని బటలుమొతం తియడానికి ఇష్టపడలేదు ఎందుకంటే తనకు నను వదులుకోవలనిలేదు మనం మగవెదవలంకదా ఆ కాస్తాకారిపోయెదాకా ఆత్రంఆగదు ఇక ఎంచేస్తాం అలానే కానిదాం అని తన సళు డ్రస్ లోనుంచి పైకిలాగి నోట్లోపెటుకుని చీకడం మొదలెటాను ఒక చేయి డ్రస్ పేంట్ లోనుంచి లోపలికిపోనిచి తన పిర్రలు గు….

బొక్కను కెలకడం మొదలెటాను తను ఊగిపోతు మూలుగుతొంది మెలగా నా చెయి ముందుకుపోనిచి ఆణిముత్యం పై వేసా అభ్భా నా జీవితంలో ఎప్పుడూచూడలేదు ఇంత అందమైన ఆడతనం అనిపించింది నా చేతికి వెచ్చగా తడిగా తగిలింది కొంచెంకెలికాను బంకగావుంది అపుడు తన మొఖంలోకిచూసా వామో ఎంత ఆనందంగా ఉందో తను నెను ఊ అనాను తను ఊఊఅంది అంటే బాగుందా అని అడిగినటు తను ఇంకా కావాలి అనటూ అపుడు తన పేంట్ కిందకి లాగేసా అయ్యబాబోయ్ నునగా తెల్లగా మామూలుగాలేదు నా షార్ట్ కిందకిలాగాను తను నా బుజిగాడినిచూసింది తన మొఖంలో అంతులేని ఆనందాని చూసా ఆశగా నా బుజిగాడిని చేతులతొ పటుకుంది హర్ వాజిత్ అంది అంటే అరబిక్ లొ చాలా వేడిగా వుంది అని అవునా అనాను తలూపింది తన నాలుక బయటకిపెటింది నేను కాలుతుందేమొ అనాను నవ్వుతు తను నవ్వింది మొల్లగా నా బుజిపండుని తన నోట్లో పెటుకుంది నాకు నరలు తెగిపోతునట్లైంది నా రెండు చేతులు తన తలపై వెసి గట్టిగా ముందుకు వెనకి వూపడం మోదలెటా తనకి గొంతువరకూ వెళింది ఊపిరి ఆగినంత పనైంది బైటకు తీసా తనని మెలగా పైకిలేపి వోంగోబెటా నేను వెనకనుంచి పిర్రలపైన ముద్దులు కుమారించా నా నాలుకతొ తన పూ పైన సుతారంగా నాకేను తను భళున అమ్రుతాల ఝలును వదిలింది ఆ మదపువాసన చూసా వామో ఎంచెపగలను మాటలు చాలవు రుచిచూసా అద్దిరిపోయింది తన మొఖంలోకి చూసా తను కొంచెం సిగు పడింది చాలా బగుంది అనాను తను ఐతే తినేస్తావా అంది కాదు దీంతో దెంగేస్తా అని నాబుజిగాడినిచూపిస్తూ అనాను తను నవ్వుకుంది వెంటనేలేచి నా నరాలు తేలి వున నా పండుగాడిని తన పూ రెమలు విడదీసి ఆనించిరుదుతునా తను పూనకంవచినదానిలా వనికి పోతోంది ఒకసారిగా లోపలికి తోసా తను అరవబోయింది నేను నోరు మూసాను అపుడు తన కళలోనుండి నీళుకారుతునాయి ఏమిటీ ఏడుతుందా అనుకునా కాని ఆ టైంలో అవని అనవసరం అని మెలగా బయటకిలాగి గటిగా మళీ లోపలికి తోసా నాకు విమానం ఎకకుండానే గాలో తేలిపోతునట్లుంది అలా ఓ పది నిమిషాలు దెంగినతరువాత తనకి మళీ కారిపోయింది నా పండుకి స్మూత్ గా అయింది అంతే వెంటనే తను నా నుండి విడిపోయింది నేను కళుతెరిచి చూసా కిందకుర్చుని వుంది ఏమిటి అని అడిగా నువు రుచి చూసావుగా నా రసాలు మరి నేను చూడోదా అంది అపుడు అర్దం అయింది నా రసాలు మింగాలనుకుంటుంది అని నా పండుని తన మొఖం దగర పెటా తను చాలా ప్రేమగా నా పండుని నోట్లో పెటుకుని చీకి చీకి నా రసాని పిండి తాగేసింది నేను ఎలావుంది అనాను తను నా నోరు నిండిపోయింది అదే పూ లొ ఐతే పోర్లీ పోయెది అంది వెంటనే ఒక నిమిషం కూడా అకడ ఆగలేదు పరుగున నా రూమ్ కి వెళిపోయా తను ఒక 30 నిమిషాల తరువాత పోన్ చేసింది

పోన్ చేసి నవ్వుతుంది అలా పారిపోయావెంటి అంది నెనెదో కవర్ చేసాను అలా కుదిరినపుడలా వాయిస్తూవునా నా రూంమ్ మేంట్ కి డౌట్ వచింది ఒక రోజు నను వెళనిచి వెనకాలే వచేసాడు మేము మంచి పనిలొ వునాము డోర్ దగ్గరే వేస్తాంకదా మా దెంగులాట చూసాను ఆపేసా మూర్కుడు వెళలెదు వచి కుర్చునాడు చెడకొడడానికే వచాడు తనని వెళిపోమనాను నేను వచేసా ఇక అపటినుంచి రెండూ రోజులు అలానే చేసాడు ఇలా కాదని వెరే ప్లాన్ చేసా తనని హాలోకి కాకుండా నా రూంమ్ కి రమనా వాడుచూస్తుండగా హలోకి వెళా వాడు నా వెనకే వచాడు నేను టవల్ మర్చి పోయినట్ కలరింగ్ ఇచి రూంమ్ కి వచేసా తను వేరే డోర్ నుంచి నా రూంమ్ కి వచింది అలా కోని రోజులు గడిచాయి తను ఒక నెల పనికి వచింది కాని నను వదిలి వెళలేక నాలుగు నెలలు వుండిపోయింది తను నాతొ ఒక రోజు తన జీవితంగురించి చెపింది థనది శ్రీలంక తనకి పెళైంది ఒక బాబు తన భర్త చనిపోయాడు భర్తలేని తనని చూసి అందరూ చులకనగా చూస్తారని బాబూని వాళ అమ్మవాళదగర పెటి తను కువైట్ కి వచింది తను నాకు పరిచయం అయెసరికి తన భర్త చనిపోయి ఏడు నెలలు అయిందట కాని ఎవరికి కమిట్ అవలేదు అందుకే అంతకోరికతో వునాను అంది మరి ననే ఎందుకు ఇష్టపడావు అనాను తను నా భర్త అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నా భర్తను మర్చిపోలేక వెరేవాళ పిచి పిచి చూపులను భరించలేక వెరెవరిని అంగికరించలేక నరకం చూసేదాని కాని నిను చూసినపుడు నాభర్తనే చూసినటే వుంది ఎందుకంటే నా భర్తకూడా నిలాగేవుంటాడు అచ్చుగుదినటు అందుకే నిను ఇష్టపడాను నను వదిలేయవుకదా ఎందుకంటే నిను మళ్ళీ దూరంచేసుకోవడం నాకు ఇష్టంలేదు అంది అది విని కువైట్ కి వచినా నా రాత మారలేదురా దేవుడా అనుకునా అదేమిటంటే నేను నా చిన్నపటినుండి చాలా భరించానుగనుక ఇక నాకు అర్దం అయింది తనని వదిలించుకోవలనిఎందుకంటే నెను తనతో వుండలేను గనుక అపుడు తనతో చెపాను నాకు పెళైంది ఇద్దరు పిల్లలు మనం ఎలా కలిసివుండగలం అనాను దానికి తను ఏమందంటే మరేం పరవాలేదు మనిదరం శ్రీలంకా కి వెళిపోదం అక్కడ మంచి ఇలుంది నికు ఏంకావాలంటే అది చేదాం అపుడపుడు మి భార్యా పిల్లల దగరకివెళం నాకు చాలా ఆస్తి వుంది మంచిగా బతుకుదాం అంది నా వలకాదు అనాను తను మాత్రం నిను వదలను అంటుంది నేనెమనా తకువా తన మనషు ఎలా విరిచెయాలా అని ఒక ప్లాన్ చేసా అదొ వీదిలో ఒక ఆంటీ రోజు మార్కేట్ కి వెళి వచేది నడిచి అంటే దగరేలే నెను పటించుకునేవాడినికాదు ఎందుకంటే తను కొంచెం చామన్ చాయలొ వుండి బకగా పొడవుగా వుంటుంది పైగా ఏ దేశస్తురాలో కూడా నాకు తెలియదు కాని ఒక రోజు తనువస్తుంటే చూసా నేను ఏ ఊరూ అని అరబిక్ లొ అడిగా తను తెలుగులో చెపింది వాళ ఊరు పేరు క్షమించండి ఊరు పేరు చెపట్లేదు ఊరు పేరుచెపి వెళిపోయింది ఆ మరుసటి రోజు మొర్నింగ్ మళీ వచింది ఇసారి పేపర్ పై తన పోన్ నెంబర్ రాసుకొచింది వెళుతూనే విసిరేసి సైగ చేసి వెళిపోయింది ఓ గండ తరువాత పోన్ చేసా మిదేవురు అని అడిగింది చెపా వాళ ఊరు చెపింది ఆ ఊరులో నా x లవర్ ఉంది నా వలర్ పేరు చెపి తెలుసా అని అడిగా తను నాకు చెల్లి అవుది మా బాబాయ్ వాళ అమాయి అందిమి కెలాతెలుసూ అని అడిగింది తను నా లవర్ చనిపొయిందికదా అనాను అవును ఎవరినొ ప్రేమించిఁది అతనికి వేరే పెళ్ళికుదిరిందని చనిపోయింది అంది ఆ ప్రేమించింది ననే అనాను అలా మాట్లాడుతుండగా మూడోవ రోజు నాకు నీ నెంబర్ ఎందుకు ఇచావు అనాను తను ఎపటినుంచో చూస్తునా మాట్లాడితే బాగుండును నెంబర్ ఇస్తే బాంగుండును అనుకునేదాని ఇనాళకి మా ట్లాడావు అంది సరే మాట్లాడుకునాంగా ఇంకేంచేదాం అనాను అంటే అంది అదే నెక్ష్ట ఏంటి అనాను బాబోయి నాకు బయం అలాంటివి వదు పోన్ లొ మాట్లాడుకుందాం అంతే అంది ఎలా అని అలోచించాను తరువాతరోజు సూఫర్ మార్కేట్ కి వెళి వస్తోంది అదే టైం లొ సేట్ లు అందరూ ఇంకి బైట గుడారాలు వేసుకుని రాత్రంతా టీ తాగుతూ కాగారం చేసి పగ
లు నిద్రపోతారు సో ఆ గుడారాలు వెస్తునారు ఇంకా పూర్తికాలేదు నేను దాంట్లొ వుండి నీకో గిఫ్ట్ ఇవలి వెళేటపుడు ఇటురా అని చెపా తను బయపడుతూ దూరంగానిలబడి ఎమిటాగిఫ్ట్ అని అడిగింది కొంచెం లోపలికి రా అనాను ఎవరైనా చూస్తే చంపేస్తారు అంటోంది ఇకటేంచెయముకదా పర్లేదు రా అనాను రెండడుగులు ముందుకేసిందంతే వెంటనే నోట్లో నోరు పెటేసా గట్టిగా కౌగిలించి ముద్దుపెటేసా వనికిపోయింది పరుగెతుకుని పారిపోయింది.

0 0 votes
Article Rating

Categorized in: