నా దేవత – part- 3

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా దేవత అమ్మ part – 3

స్టోరీ లోకి valadamu

అపుడు నా పుకు నీ సొంతం నీ ఇష్టం ఇంకా ఎలా పడితే అలా దే౦గోచూ అంది…….అవునా పెద్దమ్మ నిజంగా అంటున్నావా అన్నాను. అవును రా ఆ కోరిక నీకు చేపడానీకి నిన్ను రాత్రి రమన్నా. తొందరగా నా కోరిక తీర్చారా నాకూ నీతో
దే౦గీ౦చూ కోవాలని వుంది. నిజంగానా పెద్దమ్మ అన్నాను. నిను నిన్న మొన్నటి సారి చూశాక ఇంకా నీతో దే౦గీ౦చూ కోవాలని fix ఆయన్ను..

సరే పెద్దమ్మ ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా నీ కోరిక చేపు అన్నాను…… ఒరేయ్ నాన్న అదీ అదీ అబ్బ చేపు పెద్దమ్మ అన్నాను నువ్వు మి అక్కకి కడుపు చేయాలి అంది. ఆ మాట వినగానే మనసులోనే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకు అంటే అక్కను
దే౦గాలానీ మొదటి రోజే Fix ఆయను కానీ

పెద్దమ్మనే తన కూతురిని దే౦గీ Pregnant చేయాలని చెపుతూ౦ధీ అహ్హ ఏమీ నా అదృష్టం అనీ సంతోషంగా ఉంది. ఇంతలో పెద్దమ్మ నాన్న నాన్న ఏమైంది రా నేను ఎమైన తప్పుగా మాట్లాడానా అంది పెద్దమ్మ అది ఎమ్ లేదు ఎందుకు పెద్దమ్మ అక్క మొగుడు దే౦గడం లేదా అన్నాను దే౦గుతాడు కానీ వాడికి పిల్లలు ను కానే శక్తి లేదు అంది.. మరి అక్కనూ ఒప్పించవా అన్నాను. ఒరేయ్ వెధవ నేను దాని అమ్మను రా నువ్వు నీ తమ్ముడు పక్కలో పడుకొని కడుపు

తెచ్చుకో అనీ ఎలా చెప్పను రా.. అంది. నువ్వు నన్ను దే౦గాలని కోరుకు౦టునావు అనీ నాకూ తెలుసు అందుకే నీకు ఈ fitting పెట్టాను.. అబ్బ పెద్దమ్మ ఎమ్ ప్లాన్ చేసావు… సరే అక్కను దే౦గీ దానికి pregnant చేస్తా అ పని చేసి పుణ్యం కట్టుకో ra అది పిల్లలు సంతోషంగా వుంటే అదే చాలు నాకూ
అంది… సరే కానీ మరీ నీ పుకు ఎప్పుడు ఇస్తావు అన్నాను. నువ్వు మి అక్క ధే౦గీన రోజే నా పుకు

నీదే అంది.. సరే కానీ ఒక condition.. ఏంట్రా అంది నువ్వు కూడా నా పిల్లలకు తల్లివి కావాలి అన్నాను ఒరేయ్ ఏమైంది రా నీకు నాకూ కడుపు చేయడనికి
కంకనం కాటుకునావా ఐనా నాకూ కడుపు చేయాలని ఎందుకు కోరుతూనవ్వు. మి పెదనాన్న పోయి 5 సంవత్సరాల అయింది ఇపుడు నా

బిడ్డకూ తండ్రి ఎవరూ అనీ చూపించలీ. నా చెల్లెలు కొడుకు నాకూ రంకు మొగుడు ఐ నన్ను దే౦గీ కడుపు చేశాడు అనీ చెప్పాలా అంది. అలా ఐతే మన పరువు మొత్తం పోతుంది..

సరే పెద్దమ్మ ఐతే నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటాను. అన్నాను అపుడు చెపు నా మొగుడు డే నను దే౦గీ కడుపు చేసాడు అనీ.. పెద్దమ్మ కళ్లలో నీళ్లు తిరిగే.. నాన్న బంగారం రా నువ్వు అని పెద్దమ్మ ముద్దులతో నాను ముంచసింధి.. ఐనా ఈ ముసలి దాని పూకు వెనుక ఎందుకు పడుతూనవ్వు రా.. కావాలంటే నీకు మంచి సంబంధాలు చూస్తాను అంది.. నాకే౦ అవసరం లేదు నాకూ నీ పుకు కావాలి అన్నను…

సరే నాన్న నువ్వు నన్ను దే౦గీ నాకూ కడుపు చెయ్ నీకోసం ఒక కొడుకునూ కంటను అంది.. నిజంగా నా పెద్దమ్మ నాతో పిల్లలు కంటవ అన్నను thanks పెద్దమ్మ అని hug చేసుకోనా.. నిజంగా నాన్న నువ్వు నా మీద ఇంత ప్రేమను చూపిస్తున్నావు అనీ నీ కోసం ఈ మాత్రం చేయన అంది.. నాకూ ఇప్పుడు అర్థం అయింది రా మీ అమ్మ నీతో కడుపు ఎందుకు చేఇన్చూకో0ధో .. నువ్వు నన్ను కోరుకూ౦టునావు అని అనుకున్నా కానీ నా మిధ ఇంత ప్రేమ ను పె౦చ్చుకూనవ్వు అనుకోలేదు..

నీ లాగా అందరి మొగుళ్లు పెళ్లం పైనా ఇంత ప్రేమ చూపిస్తే ఇంకా ఏ ఆడది ఇంటి గడప దాటదు నాన్న. అనీ నేను పెద్దమ్మ పడుకునం… Morning పెద్దమ్మ నన్ను నిద్ర లేపి౦ధీ నాన్న లేవా రా అంది వెంటనే పెద్దమ్మ చీరను
లాగనూ వెంటనే పెద్దమ్మ నా వొళ్ళో చిక్కి౦ది
గట్టిగా ఆమె పెదవులు పై దాడి చేశాను అబ్బ వరదల రా పొదునే మొదలు పెట్టావా సరసులు..

ఎమ్ చేస్తామరి ఇంత అందమైన పెద్దమ్మ నా సొంతం ఎప్పుడు అవుతుంది అనీ ఆలోచన.. అదీ నీ చేతిలో నే వుంది. నీ అక్కను ఎపుడు దే0గుతా ఒ అపుడు నీ
పెద్దమ్మ అందాలు నీ సొంతం అవుతాయి…. అమ్మ umm చెప్పార. నీకు ఒక విషయం
చెప్పాలి నువ్వు అక్కనూ దే౦గు అనీ చెప్పకపో ఇనా నేను అక్కను దే౦గాలీ అనీ fix ఆయన్ను ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడే దొంగ వెధవ నీలో వేషాలు చాలా వున్నాయ. రా. కొంపదీసి నీ చెల్లి మిద కూడా
కనేసావ ఏంటి..

పెద్దమ్మ నీ చిన్న కూతురు ని అంతా తక్కువ అంచనా వేయకూ దానికి పుకు తీట చాలా వుంది. నేను దాని దే౦గడం కాదు అదే నన్ను
దే౦గేటటు వుంది. ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేధీ నాకేమీ అర్థం కావడం లేదు…. పెద్దమ్మ అదీ నేను దాని
ఎ రోజు దే౦గాలో డేట్ కూడా ఫిక్స్ చేసింది.

ఆరోజు నేను దాని దే౦గాలేధో అదే వచ్చి నన్ను దే౦గుతా అని warning ఇచ్చింది . దానికి అంతా పుకు దుల వుందా.. అమ్మో అది ఇంకా చిన్న పిల్ల అనుకున్నను రా. నాకూ భయంగా ఉంది పెద్దమ్మ దాని చూస్తే ఎందుకు రా దానిది మామూలు దూల కాదు బాగా కసిగా వుంది.. దానికే అంతా దూల వుంటే నేను నీకు permission ఇస్తున్న దాని పుకు దూల తీర్చు.. కానీ పెద్దమ్మ అది virgin కదా అని ఆలోచిస్తూనా ఒరేయ్ నాన్న దానికి నువ్వు అంటే చాలా ఇష్టం అనుకు౦ట తన పుకు సిల్ open చేసే అవకాశం తన అన్నకు ఇస్తూ౦ది..

కానీ పెద్దమ్మ అది pregnant ఐతే ఐతే కానీ నేను నీకు దానికి పెళ్ళి చేస్తా.. నిజం చెప్పాలంటే నాన్న చిన్నది అంటే నాకూ ప్రాణం. అది ఎప్పుడు కోపంగానే వుంటుంది కానీ అది ఎవరి
పైనా కోపంగా వుంటుందో వల్లనే ఎక్కువగా ఇష్ట పడుతుంది.. అందుకే అది నేను ఎప్పుడూ పోట్లాడుతూ వుంటాము..

తరువాత అది నా
రూమ్కి వచ్చి అమ్మ రా అమ్మ తినడానికి అనీ బతిమాలుకొని నేను తినే దాక వెళ్ళేది కాదు.. కానీ నాన్న దాని ఎవరికీ ఇచ్చి పెళ్ళి చేసిన అల్లుడుని ఇల్లరికం చేసుకునే దాని. కానీ తాను తన సొంత అన్నయ్యనే కోరుకుంటు౦ధీ… నాన్న దాని ఎప్పటికీ బాధా పెట్టకు సారె పెద్దమ్మ నువ్వు ఆర్డర్ వేశాకా
తపుతూ౦దా అన్నాను…..

ఇంతకు అదీ ఎ రోజు నిన్ను దే౦గమంది రా. అదీ దాని birthday day రోజు దే౦గమంది.. అమ్మో దానికి చాలా ఆశలు ఉన్నాయి రా birthday day రోజు తన అన్న తో పుకు సిల్ open చేసుకు౦టు౦ధీ. ఏమీ అదృష్టం రా దానిది… అంటే ఇంకో వారం రోజుల్లో దాని పుకు చినిగిపోతూ౦ది… అన్నమాట…

సరే కానీ మీ అక్క ఎలా దే౦గలో ప్లాన్ వేశావా ఏమో పెద్దమ్మ నాకూ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కావడం లేదు అన్నాను సరే కానీ వెళి స్నానం చేసి రా Tiffin చేదువు సరే అని bathroom కి వెళ్ళి అక్కాను ఎలా దే0గలీ అని ఆలోచిస్తూ కొట్టుకోవడం స్టార్ చేశా అప్పుడే అక్క bathroom డోర్ open చేసింది.. Orey వెదవ ఏంట్రా పట్టపగలు ఆ పని అంది కానీ అక్క చూపు మాత్రం నా మొడ్డ మీదే వుంది నేను కావాలని నా చేతులు అడ౦గా
పేటలేదు సారీ అక్కా అన్నాను.

కానీ అక్క నా మాటలు వినాడం లేదు.. అక్క. అక్క ఏమైంది అన్నాను.. త్వరగా కానీ అంది ఎంత టైమ్ పడుతుంది అంది. ఏమో అక్క చాలా సేపటినుండి చేస్తున్న అన్నను.. వేదవ అది అలా కారాదు అని అక్క వెళుతూ అక్క అన్నాను ఏంట్రా కొంచెం help చేస్తావా… ఒరేయ్ వెదవ నేను నీకు అక్కను రా. అందుకే అడిగా.. అక్క అక్క please అక్క అక్క అ౦టునాను సరే సరే అరవకు. వస్తున్న వుండు..

అనీ లోపలీకి వచ్చి౦ది.. అక్క నా మొడ్డ
దగారాగా కూర్చుని.. నా మొడ్డ పాటుకుంది.. నాకూ ఓకే సారిగా కరెంట్ షాక్ కోటినటు అయింది…. అక్క నా మొడా ము౦దూకి వేనాకి ఆడిస్తూ వుంది…. ఒరేయ్ తమ్ముడు ఎలా వుంది రా చాలా హాయ్ గా వుంది అక్క.. ఎందుకు వుండదు అక్కతోనే ఈ పాడు పని చేస్తు౦టే .

ఎవరిని వహించుకూనవు రా
ఇంతలా లేచింది.. నా లవర్ నీ అక్క అన్నాను.. నీ మొడా చూస్తేనే తెలుస్తుంది అది ఎంత అందంగా ఉంటుందో. ఏమైంది రా ఎంత వుపినా కారాడం లేదు .. ఏమో అక్క ఎంత సేపటికి కారాదు ఏదో ఒకటి చేi. అన్నాను.. అక్క ఒక నిమిషం ఆలోచన చేసింది… ఒరేయ్ తమ్ముడు ummm అక్క ఇప్పుడు నేను చేసేది ఎవరికీ చెప్పకు అంది సరే అక్క అన్నాను… ఓకే సారి నా మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం స్టార్ట్ చేసి౦ది.. నేను నిజంగా నమా లేకుండా వున్న..

అక్క ను
దే౦గాడానికి ఏని plan’s వేయాలని. కానీ ఇప్పుడు నా అక్క నా మొడ్డ కూడుస్తూ౦ధీ.. నేను అక్క కొంచెం speed ga చీకు అన్నాను.. కాని అక్క కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తూ మొడ్డ నోట్లో పెట్టుకుని చీకడం నాకూ బాగా నచ్చింది.. దీనికి మొడా చీకడం అంటే చాలా ఇష్టం అనుకుంట… అక్క ummmm అక్క ummmmm అంటుది కానీ నా మొడా నోట్లో నుండి బయటకు తీయాడం లేదు…… అక్క నాకూ కరెటు వుందే అన్నాను ఐతే కార్చు అంది ఏకడ అన్నాను నా నోట్లో అంది.

ఆహా అని నా వీర్యము మొత్తం అక్క నోట్లోకి పోసను.. అక్క బలె చేశావు అక్క అన్నాను. ఎలా వుంది నా రసం అన్నాను నా ముద్దుల తమ్ముడుది కదా చాలా టెస్టు గా వుంది అంది… బావాది కూడా రోజు చేస్తావ అన్నాను మి బావా కు అంత సీన్ లేదు…. నేను చిక్కినా first
మొడ్డ నా ముద్దుల తమ్ముడి ధే. ..

అంది చాలా thanks అక్క. ఇదే అవకాశంగా తన పెదవులును కిస్ చేసి వెళ్లిపోయాను.. కానీ అక్క ఏమీ అనలేదు….. తరువాత నేను హాల్ లో టివి చూస్తూనా అక్క వచ్చి ఎ రా ఆఫీసు కి వెళ్లలేదు అంది.. వర్క్ from హోమ్ పేటుకునా అక్క అన్నాను అప్పుడు పెద్దమ్మ ఒరేయ్ నాన్న టి తాగుతావా అడిగింది… అపుడు అక్క టి వద్దు అమ్మ తమ్ముడు కి బాదం పాలు ఇవ్వు ఈ మద్య పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తున్నాడు అంది. అక్క అని అరిచి అభో తమ్ముడు అంటే ఎంత ఇష్టమొ.. అంది అమ్మ..

ఐతే నువ్వే కలిపి ఇయూచూగా అంది అమ్మ… సరే అనీ అక్క నా కోసం బాదంపాలు తెచ్చి ఇచ్చి౦ధీ తాగరా అనీ మళ్ళీ నీకు ఎనర్జీ కావాలి గా అంది… నా మొడ్డనూ చూస్తూ౦ది.. అక్క అన్నాను… ఏంటి విషయం తమ్ముడు పై అంతా ప్రేమ గా చేస్తున్నవు అన్నాను.. నా తమ్ముడు నా ఇష్టం అన్నాను అభో ఎందుకు నీ తమ్ముడి రసం మొత్తం పీల్చేసావుగా అన్నాను.. దానికి బదులుగా నా lips నీ కిస్ చేశావు గా అంది నా అక్కకు ప్రేమతో పెట్టాను అన్నాను….

ఒరేయ్ తమ్ముడు ummm. ఒరేయ్ చెపు అక్క నాకూ నీ girlfriend చూడాలని వుంది అంది. ఎందుకు అన్నాను నాకూ దాని అదృష్టని చూసి చాలా అసూయగా వుంది అంది ఎందుకు అన్నాను ummmm నీకు తెలియదా అంది… ఐనా అది నీ అంతా అందంగా వుండదు అన్నాను… అక్క సిగ్గు పడి umm చాలే అంది.. నిజంగా అక్క నువ్వు నాకూ అక్కవి కాకుండా వుంటే.. Ummm ఉంటే చేపు అంది అక్క. వదులే అన్నను ఒరేయ్ చెప్పారా అంది అప్పుడు నాకూ అర్థం అయింది ఆడవాళ్లను ఎవరైనా పొగిడితే వాళ్లు ఇంకా వినలీ అనుకు౦టరూ అక్క నిజం చెప్పార నేను నీ girlfriend కంటే అందంగా వున్నాన. అనీ మళ్ళీ అడిగింది…

నిజం చెప్పాలంటే అక్క నీ లాంటి ఫిఘర్. ఈ కాలనీలో లెదు అన్నాను
అక్కను అల్లా పొగుడుతూ౦టే అక్క గర్వంగా feel అయింది.. Thanks రా అని నన్ను kiss చేసింది… ఒసేయ్ అమ్మ వుంది అన్నాను.. ఐనా నా girlfriend
కోసం నేను ఎమైన చేస్తా అన్నాను.. అందుకే రా నీ girlfriend ని చూడాలి అంది… ఓకే చూపిస్తా. పదా నీ bedroom కి అన్నాను ఎందుకూ రా అంది. నీ ఇష్టం చూస్తావా చూడవ అన్నాను. సరే సరే అనీ లేచింది.

ముందుగా నీ కళ్ళు మూసుకో అన్నాను ఓవర్ గా bildap ఇస్తున్నావు రా అంది. అలా కాదు అని అక్కను వెనుకనుండి కౌగిలించు కొని ఎమ్ చేస్తున్నావు రా అక్క కొంచెం సేపు ఆగు అని తన కళ్లు ముసాను అలా అక్కనూ తన room కి
తీసుకుపోయా. అక్కను అద్దం ముందు నిలబడి ఇప్పుడు చూడు అక్క నా love ని అని అక్క కళ్లు తెరిచి ఏకడ రా అంది ఇక్కడ ఎవరూ లేరు కదా అంది. సరిగా చూడు నీ ముందే వుంది అని అద్దం లో వున్న అక్కనూ చూపించ..

అక్క కళ్లలో నీళ్లు తిరిగి ఎలా వుంది అక్క నా girlfriend. అన్నాను అక్క ఏడుస్తూ ఏపాటి నుండి ప్రేమిస్తూనవ్వు రా ధానీ అంది. 5 సంవత్సరాల నుండి అన్నాను. ప్రతి సంవత్సరం తన కోసమే. ఇక్కడి వచ్చే వాని.. మరి ప్రపోజ్ చేయలేద తనకి చేద్దామని చాలా సార్లు Try చేశా కానీ ఎక్కడా reject చేస్తుందో అని భయం తో ఆగిపోయాను మరీ ఇప్పుడు కూడా love
చేస్తున్నావా తనని ఇప్పుడే కాదు ఎప్పటికి తనే నా Love… I love you akka అనీ ఇప్పుడు అక్క కి ప్రపోజ్ చేశా అక్క వెంటనే నన్ను గట్టిగా hug చేసుకుని love you too ra తమ్ముడు అనీ నా మొహం అంత ముద్దులతో ముంచేసింది నాకూ ఊపిరి
ఆడనివడం లేదు అలా చాలా సేపు ఏడుస్తూ వుంది అక్క వూరుకోవే.

అన్నను ఐనా ఆగకుండా ఏడుస్తూ వుంది ఒరేయ్ నన్ను ఇంతలా ప్రేమించిన తమ్ముడూ వుండగా. అమ్మ నన్ను ఎవడో వెస్ట్ felon గానికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసింది.. వాడు కొజ్జా గాడు వాడితో నాకూ ఎ రోజు సుకం లేదు రా ఏంటీ అక్క నువ్వు అనేది నిజం రా వాడు కొజ్జా గాడు…. ఒరేయ్ తమ్ముడు నాకూ ఒక కోరిక వుంది తిరుస్టావా అంది చెపు అక్క నీకోసం ఎమైన చేస్తా…..నా బంగారం రా నువ్వు.. ఒరేయ్ ఈ జన్మకు నేను నీకు పెళ్ల౦. కాలెను కానీ నా పిల్లలకు తండ్రివి మాత్రం నువ్వే కావాలి.. అవును రా నన్ను దే౦గీ నాకూ కడుపు చేయరా కానీ అక్క బావా కి తెలిస్తే.. ఆ కొజ్జా గాడే రా నువ్వు ఎవరితో ఐన పడుకుని కడుపు తెచ్చుకో అన్నాడు…

ఇంట్లో నా ముద్దుల తమ్ముడి మొడ్డ వుండగా వేరే వాళ్ళతో ఎందుకూ దే౦గీచూకుంట
చెప్పారా నాతో పిల్లలును కంఠవా అక్క నువ్వు ఒప్పుకో వలె కానీ సంవత్సరానీ ఒకని కనిపిస్త.. Orey నేను ఇంకా virgin నే తెలుసా… అంది అక్క అవును రా నా కన్నె పోరా చించి నన్ను Pregnant చేయరా.. ఇంకా ఎమ్ చూస్తున్నావు రా ముహూర్తం కోసమ వచ్చి నీ అక్క కన్నె పోరా చర్చించారా అంటే నేను అక్క నేను న్యూడ్ గా తయారై. ఇప్పుడే చూస్తున్న అక్క అందాలను ఏంట్రా అలా
చూస్తూనావు.

రా రా ఇంకా ఈ అక్క నీది రా అంది సరే అక్క ఒరేయ్ తమ్ముడు ముందు నా పుకు
దే౦గారా ఆ సుకం ఎలా ఉంటుందో అంది.. అక్క నీ పుకు చాలా అందంగా వుంది ఒరేయ్ దే౦గారా బాబు చచ్చిపోతూనా సరే అని నా మొడాను అక్క పుకు పై రాస్తూ అక్క umm దే౦గారా ఒక సారి స్లోగ నా మొడ్డను పుకు లోకి నెటను కొంచెం లోపలికి వెళ్ళింది.. అక్క ఒకే నా ummmm అంది.. ఇ సారి ఇంకా గట్టిగా తోసాను సగం మొడ్డ పుకులో దిగింది అబ్బా ఒరేయ్ నొప్పిరా అని అరుస్తుంది.

అక్క కొంచం ఓపిక పెట్టావే అనీ ఇంకా గట్టిగా తోస అంతే అక్క పుకులో నుడి రక్తమ్ వచ్చింది ఇంకా మొడ్డనూ బయటకు తీశా అక్క కళ్ల నుంచి నెళ్లు వస్తున్నాయి.. సారీ అక్క నోపిగా వుందా అవును రా చచ్చిపోయిన.. Congrats అక్క నీ కన్నె పోరా చినిగి౦ది చాలా థాంక్స్ అక్క నీ కన్నె పుకు
ఇచ్చిన౦దుకు ఒక క్లాత్ తీసుకొని అక్క పుకులోనండి వచిన రక్తాని క్లీన్ చెసా… అక్క స్టార్ చేయనా. Ummmm మెల్లిగా chei రా ఓకే అనీ అక్క పుకు దేoగడమ్ స్టార్ట్ చెసా కొద్దీ కొద్దీ గా స్పీడ్ పెంచి దే౦గా.

అక్క enjoy చేస్తుంది. Umm తమ్ముడు దే౦గారా ఇంకా speed ga. అనీ అరుస్తూ వుంది. ఒరేయ్ నాకూ అయిపోయింది రా అంటూ నేను స్పీడ్ గా
దే0గీ అక్క పుకులో నా స్పెర్మ్ మోతమ్ నింపేసా అలా అక్క నేను పడుకొన్నాము.. తరువాత ఇంకో round దే౦గానూ. అక్క రాత్రికి ఇంకో రెండు రౌండ్ వేసుకు౦దం నా వల్ల కాదు రా ఈరోజు కి నన్ను వదిలే. రేపటి నుంచి నీ ఇష్టం.. అక్క నడవడానికి ఇబ్బంది పడుతు౦ది ఏమైంది అక్క అన్నాను ummmm ని అక్క పుకు చీ౦చవుగా అందుకే నొప్పీ గా వుంది… నేను వెంటనే అక్కకి pain తాగడానికి tablets తెచ్చి ఇచ్చాను నేను పెద్దమ్మ రూమ్ కి వేలి పడుకుని ఉండగా.

పెద్దమ్మ ఇంత సేపు ఎక్కడి వేలవు రా అంది.. నీ కూతురునీ దే౦గా పెద్దమ్మ. అన్నను.. అంత సీన్ లేదు లే రా దాని దే౦గావు అంటే నేను నమ్మాలా. అందుకే నువ్వు నమావు అని prove తెచా అన్నను ఏంట్రా అది చూడాని అంది పెద్దమ్మ అది చూసి ఏంట్రా ఈ రక్తం ఎవరిది అంది నీ పెద్దా కూతురుది కన్నె పుకు చించెసా నిజంగా నా రా అవును పెద్దమ్మ అన్నాను. పెద్దమ్మ నీకు అని వివర౦గా తరువాత చేభుత ముందు ఈరోజు నీ పుకును నాకూ ఇచేయాళి సాధించవు నాన్న ఇంకా నా పుకు నీ సొంతం ఈరోజు రాత్రికి నా పుకు కుడ చిరిగి పోవాలి చూస్తావు గా పెద్దమ్మ…….

To be continue