నేన్ను ఈ ఇంట్లో ఉండను వెళ్ళిపోతాను అని ఏడుస్తుంది…

అక్క అక్క ఊరుకో అక్క నువ్వు ఏడవొద్దు నేను నిన్ను ఇలా చూడలేను.. ఐన నీకు నేన్ను చెప్పనా నువ్వు నాకు భారం ఆయావని. మరి ఎందుకు రా నాకు మళ్లీ పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటున్నావు… అక్క నిన్ను ఇలా విధవ గా చూడడం నాకు ఇష్టం లేదు అక్క. ఏ తమ్ముడు ఐన తన అక్క విధవలా ఉండాలని కోరుకోడు. నాకు నువ్వు మల్లి పెళ్లి చేసుకొని సంతోషంగా వుంటే అంతే చాలు నాకు.. నీ సంతోషం కోసం ఏమైనా చేస్తా. అంటే నీకు నేన్ను సంతోషంగా వుండాలి అంతే కదా అవును అక్క.. అయితే తమ్ముడు ఒక మాట చెప్తా విను.. నా సంతోషం ఎక్కడో లేదు రా అది నీ దగ్గరే వుంది.
నువ్వు నా పక్కనవుంటే అంతే చాలు ఇంకా నాకు ఏమి అవసరం లేదు.. నీ సంతోష౦ లోనే నా సంతోషం వుంది.. కానీ అక్క. ఇంకేం మాట్లాడకు చెప్పాను కదా నాకు నివ్వు. తప్ప ఇంకెవరు అవసరం లేదు..

నాకు మాట ఇవ్వరా ఇంకా నాకు సంభందాలు చూడనని… సరే అక్క నీ ఇష్టం. నీకు ఇష్టం లేని పనులు ఎపుడు చేయను…. థాంక్స్ రా తమ్ముడు అని నన్ను ముద్దు పెట్టుకుంది….. సరే పద తినడానికి అంది.. నాకు ఆకలిగా లేదు నువ్వు తిను అక్క అన్నాను.. మల్లి ఏమైంది రా ఎందుకు తినను అంటున్నావు.. లే లే తినడానికి అంది.. అక్క నేన్ను అన్నం తినాలంటే నువ్వు నా కోరిక తీర్చాలి ఆలా అయితేనే తింటాను.. లేకపోతే లేదు. చూడు అక్క నీ మాట ప్రకారం నీకు పెళ్లి చేయను అని నీకు మాట ఇచ్చాను.. అలాగే నువ్వు కూడా నాకు ఒక మాట ఇవ్వాలి. సరే రా నీకు మాట ఇస్తున్న నువ్వు ఎం కోరిన అది చేస్తా. బాగా ఆలోచించుకో అక్క అదీగాక మల్లి కాదనకూడదు… ఒరేయ్ ఇంకా నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరు వున్నారు. నీకు తెలుసు కదరా నీ కోసం నేన్ను ఏమైనా చేస్తానని.. చెప్పారా…..

అక్క నువ్వు ఇలా విధవ లా ఉండడం నాకు ఇష్టం లేదు. అందుకని. నువ్వు బోటు తలల్లో పువ్వులు ఇంకా మంచి చీరలు కట్టుకోవాలి నా కోసం అన్నాను… ఒరేయ్ తప్పు రా నేన్ను ఆలా తయారు అవ్వకూడదు ఎందుకంటే నాకు భర్త లేదు కదా నేన్ను ఆలా తయారు అవ్వకూడదు. ఇది కాకా ఇంకేమైనా అడుగు చేస్తా కానీ ఇలా నేన్ను చేయలేను… అక్క నాకు ఇంకేం అవసరం లేదు నీ ఇష్టం నిన్ను బలవంతం చేయను కానీ నువ్వు ఆలా తయారు అయ్యే వరకు నేన్ను తినను. ఒరేయ్ అల్లా మొండి పట్టు పటకు రా సరే ఈ ఒక రోజు తయారు అవుతాను సరేనా.. అక్క ఈ ఒక రోజు కాదు ప్రతి రోజు అందంగా తయారు కావాలి. అలాగే నువ్వు నేన్ను బయటకు వెళ్లాలి… ఒరేయ్ కావాలంటే రోజు అందంగా తయారు అవుతాను కానీ ఇంట్లో మాత్రమే అది కూడా నీ కోసం మాత్రమే తయారు అవుతాను కానీ బయట మాత్రం ఇలా అందంగా తయారు అవును.. చూసే వాళ్ళు అందరు మొగుడు చనిపోయిన ఎలా సింగారించుకుని తిరుగుతుందో చుడండి అని అందరు నన్ను తిడతారు రా… సరే అక్క నాకోసం కట్టుకుంటా అంటున్నావు అదే చాలు నాకూ అన్నను..

Categorized in: