లంజకొడుక ఎంత గట్టితనం ఎలా వచ్చింది రా

నేను ఒక పెద్దకంపెని యజమాని ఇంటిలో వర్కరగా పని చేస్తున్నాను. ఇంటి పనులన్నీ నేనే చేస్తుంటాను. మేడం చెప్పినపనులన్నీచేస్తుంటాను. అదే ఇంటిలో సుజాత కూడా పనిచేస్తున్నది.సుజాతకు నాకు మనసులు కలిసాయి.మేడం వాళ్లు లేనప్పుడు వాళ్లబెడ్ రూమ్మేమిద్దరం వాడుకుంటున్నాము.మేడం వాళ్లు వున్నప్పుడు మాత్రం రాత్రిపూటసపరేటేగా వున్నా వాటర్ పుంపు గదినివాడూ …

లంజకొడుక ఎంత గట్టితనం ఎలా వచ్చింది రా Read More »